آئين نامه اجرائي بند(ب ) تبصره (4) قانون بودجه سال 1381 كل كشور


شماره 18488/ت 26744ه 24/4/1381
هيات وزيران در جلسه مورخ 16/4/1381 بنا به پيشنهاد شماره 59648/105 مورخ 8/4/1381 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور وبه استناد بند(ب ) تبصره (4) قانون بودجه سال 1381 كل كشور، آئين نامه اجرائي بندياد شده را بشرح زير تصويب نمود:

ماده 1- به وزارتخانه ها وموسسات دولتي و آن دسته از شركتهاي موضوع قسمت چهارم پيوست قانون بودجه سال 1381 كل كشور كه كمك زيا دريافت مي نمايند اجازه داده مي شود در نه ماه اول سال 1381 براي اصلاح ساختار نيروي انساني وافزايش نيروهاي متخصص ،كاركنان داوطلب رسمي وغيرماهر خود را كه واجد شرايط بازنشستگي نباشند، طبق مفاد اين آئين نامه بازخريد نمايند.
تبصره - نيروهاي غيرماهر موضوع اين آئين نامه به مستخدمين داراي مدرك تخصيلي غير دانشگاهي اطلاق مي شود كه عهده دار وظايف تخصصي واصلي دستگاه ذيربط نبوده و امكان واگذاري مشاغل آنهابه بخش غير دولتي وجود داشته و مورد نياز دستگاه محل خدمت نباشند
ماده 2- تشخيص نيروهاي غيرماهر بر عهده كميته برنامه ريزي نيروي انساني ، موضوع ماده (2) آئين نامه اجرائي بندهاي ب و ج ماده (3) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، موضوع تصويبنامه شماره 53381/ت 22968ه مورخ 24/11/1379 مي باشد.
تبصره - تشخيص نيروهاي غير ماهر در شركتهاي دولتي بنا به پيشنهاد هيات مديره وتاييد كميت موضوع اين ماده خواهد بود.
ماده 3- دستگاههاي موضوع اين آئين نامه مي توانند كاركنان موضوع ماده (1) اين آئين نامه را بنا به درخواست كتبي آنان وبر اساس قوانين و مقررات مربوط به ازاي هر سال سابقه خدمت قابل قبول با پرداخت معادل (5/4) ماه آخرين حقوق و فوق العاده هائي كه مبناي كسور بازنشستگي قرار گرفته است بازخريد خدمت نمايند.
ماده 4- چنانچه افراد موضوع اين آئين نامه در هنگام بازخريدي داراي ذخيره مرخصي استحقاقي باشند وجوه مربوط به ايام مرخصي براساس آخرين حقوق و فوق العاده مربوط دريافتي وفق مقررات مربوط از محل اعتبارات دستگاه متبوع مستخدم قابل پرداخت است .
ماده 5- افراد بازخريد شده براي استفاده از تسهيلات بانكي معرفي و در اولويت قرار مي گيرند.
تبصره - نحوه و ميزان استفاه از تسهيلات اين ماده حداكثر ظرف (3)ماه از تاريخ ابلاغ اين آئين نامه با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران وسازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ مي شود.
ماده 6- وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي راه وترابري ، صنايع و معادن مي توانند علاوه بر كاركنان رسمي غيرماهر، كاركنان غيرماهر داوطلب پيماني ، قراردادي و كارگري خود را با رعايت مفادتشويقي اين آئين نامه بازخريد نمايند.
ماده 7- دستگاههاي اجرائي مشمول اين آئين نامه مي توانند كارگاهها، تجهيزات و ماشين آلات (مازاد) اموال منقول شامل خودرو، ماشين الات فرسوده و خارج از رده خودرا به قيمت كارشناسي رسمي روز و بدون تشريفات مزايده به افراد بازخريد شده به صورت فردي و جمعي حداكثر تا چهار برابر حقوق ومزاياي مستمر و غيرمستمر آخرين سال خدمت آنان (برابر اسناد مثبته ذيحسابي ) به صورت نقد و اقساط هفت ساله بفروشند.
ماده 8- شركتهاي دولتي موضوع ماه (2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380 - به استثناي شركتهاي دولتي موضوع ماده (1) اين آئين نامه مي توانند با تصويب مجمع عمومي يا شوراي عالي خود به شرط استفاده از منابع داخلي ، مستخدمين رسمي ، ثابت يا عناوين مشابه خود را براساس مفاد اين آئين نامه بازخريد نمايند.
معاون اول رئيس جمهور - محمدرضاعارف

16719 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1381/05/02 :تاريخ ابلاغ 1381/04/16 :تاريخ تصويب
:موضوع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران