قانون الحاق دو تبصره به ماده 88 قانون نظام وظيفه عمومي


ماده واحده - تبصره هاي زير به ماده 88 قانون نظام وظيفه عمومي مصوب
خرداد ماه 1317 اضافه مي گردد:
تبصره 1 - مقررات اين ماده در مورد درجه داران - سرجوخه ها و سرباز يكم هاي
وظيفه و احتياط و ذخيره كه شئون و خصائص خدمتي درجه مربوط را از دست داده
و فاقد صلاحيت گردند نيز قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 2 - منظور از افسران - درجه داران و سرجوخه ها و سرباز يكم هاي مذكور
در اين ماده اعم است از كساني كه خدمت نظام وظيفه خود را در نيروهاي مسلح
شاهنشاهي و يا بر طبق قوانين مخصوص در ساير سازمان هاي كشور انجام مي دهند.
قانون بالا كه مشتمل بر ماده واحده است در جلسه روز پنجشنبه ششم اسفند ماه
يك هزار و سيصد و چهل و سه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1344/03/03 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران