قانون افزايش ميزان ضرب مسكوك نيكلي


ماده واحده - بانك مركزي ايران مي تواند تا ميزان يك ميليارد و پانصد
ميليون ريال ديگر اضافه بر يك ميليارد در جريان با موافقت شوراي پول و
اعتبار و تصويب هيات وزيران اقدام به ضرب و انتشار پول فلزي نمايد.
معادل پولهاي فلزي منتشر شده كه رواج قانوني دارد و همچنين پولهاي فلزي
كه به موجب اين قانون انتشار يابد به عنوان تعهد بانك مركزي ايران در
حساب مخصوصي منظور خواهد شد.
تبصره - ضرب مسكوكات منحصرا در ضربخانه بانك مركزي انجام خواهد شد.
قانون بالا مشتمل بر يك ماده و يك تبصره در جلسه روز يكشنبه سي ام بهمن ماه
يك هزار و سيصد و چهل و پنج به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1345/12/24 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران