تصويبنامه در خصوص تعرفه صدور كارت معافي به مشمولاني كه به انحاء مختلف از خدمت وظيفه عمومي معاف مي شوند


شماره 15418/ت 26746ه 19/4/1381

هيات وزيران در جلسه مورخ 16/4/1381 بنا به پيشنهاد وزارت كشور، موضوع نامه شماره 59648/105 مورخ 8/4/1381 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد بند (ج ) ماده (19) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 - ارقام تعرفه صدور كارت معافيت به مشمولاني كه به انحاء مختلف از خدمت وظيفه عمومي معاف مي شوند را بشرح زير تصويب نمود:
- ماده 1- صدور كارت معافي عنايات رهبري (خانواده شهدا، آزادگان ، جانبازان ، مفقودالاثرها، ... ) مبلغ يازده هزار(11000) ريال .
ماده 2- صدور كارت معافيت سه ساله و پنج ساله موقت ، مبلغ يازده هزار(000/11) ريال .
ماده 3- صدور كارت معافيت محروميت از خدمت ، مبلغ يازده هزار (11000) ريال .
ماده 4- صدور كارت معافي تحصيلي براي مشمولان ماده واحده اعضاي هيات علمي يازده هزار(11000) ريال .
ماده 5- صدور كارت موقت معافي از رزم مشمولان عادي به دائم ، به مبلغ يازده هزار(11000) ريال .
ماده 6- صدور كارت معافي در اجراي ماده واحده به خانواده هاي (شهدا، جانبازان ، مفقودالاثرها، آزادگان و ... ) مبلغ يازده هزار (000/11) ريال .
ماده 7- صدور كارت معافيت براي مشمولاني كه 50 ماه جبهه داشته اند، مبلغ يازده هزار( (11000) ريال .
ماده 8- صدور كارت معافيتهاي پزشكي ، كفالت ، مازاد متعهدين خدمت به دستگاه هاي اجرائي و معافيتهاي دايمي خارج از كشور،صدور كارت معافيت تحصيلي براي دانشجويان خارج از كشور به استثناي افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره ) و سازمان بهزيستي كشور،مبلغ سي وهشت هزار وپانصد (500/38) ريال .
ماده 9- صدور كارت معافيت آن دسته از مشمولاني كه كارت معافيت خود را مفوقد نموده اند و درخواست المثني مي نمايند در مقابل صدور كارت المثني مبلغ سي وهشت هزار وپانصد (500/38)ريال
ماده 10- كليه درآمدهاي ناشي از اجراي بندهاي فوق الذكر بايد به حساب درآمد عمومي رديف 510211 قانون بوجه كل كشور نزدخزانه واريز گردد.
معاون اول رئيس جمهور - محمدرضاعارف

16715 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1381/04/29 :تاريخ ابلاغ 1381/04/16 :تاريخ تصويب
:موضوع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران