تصويبنامه در خصوص تعيين استاندار سيستان و بلوچستان


شماره 15396/ت 26748ه 19/4/1381

هيات وزيران در جلسه مورخ 16/4/1381 بنا به پيشنهاد شماره 11/1/26956 مورخ 8/4/1381 وزارت كشور و به استناد ماده (3) مصوبه شماره 602/12مورخ 30/7/1377 شوراي عالي اداري تصويب نمود:
آقاي حسين اميني به عنوان استاندار سيستان وبلوچستان تعيين مي شود.
معاون اول رئيس جمهور - محمدرضاعارف

16715 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1381/04/29 :تاريخ ابلاغ 1381/04/16 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران