قانون الحاق دولت شاهنشاهي ايران به كنوانسيون بين المللي حفظ نباتات


ماده واحده - به دولت اجازه داده مي شود به كنوانسيون بين المللي حفظ
نباتات سازمان خواربار و كشاورزي جهاني مورخ 3 آوريل 1952 ملحق گردد و
موافقتنامه مزبور را كه مشتمل بر يك مقدمه و پانزده ماده و يك پيوست
مي باشد به موقع اجرا بگذارد.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن كنوانسيون ضميمه پس از تصويب مجلس
شوراي ملي در جلسه روز سه شنبه 26/2/1351 در جلسه فوق العاده روز چهارشنبه
هفتم تير ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
نايب رييس مجلس سنا - دكتر سيد محمد سجادي

سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد كنوانسيون بين المللي حفظ نباتات
1951
مقدمه :
دولت هاي متعاهد با علم به سودمند بودن همكاريهاي بين المللي در مهار كردن
آفات و بيماريهاي مربوط به نباتات و محصولات نباتي و جلوگيري از ورود و
سرايت آنها در كشورهاي خود همچنين به منظور ايجاد هماهنگي نزديك در
اقداماتي كه براي نيل به اين هدف لازم مي باشد به شرح زير موافقت مي نمايند:
ماده 1 - هدف و مسئوليت
1 - به منظور ايجاد اقدامات همگاني و موثر در جلوگيري از ورود و شيوع
آفات و بيماريهاي مربوط به نباتات و محصولات نباتي و تقويت اقدامات لازم
براي مهار كردن آنها دولت هاي متعاهد تعهد مي نمايند كه اقدامات قانوني -
فني و اداري را طبق مقررات اين كنوانسيون و مقررات تكميلي كه به موجب
ماده 3 مورد توافق دول متعاهد قرار گرفته است معمول دارند.
2 - هر دولت متعاهد مسئوليت اجراي مقررات اين كنوانسيون را در كشور خود
قبول مي نمايد.
ماده 2 - حدود فعاليت
1 - در اين كنوانسيون مقصود از كلمه "نباتات " تمام نباتات زنده و قسمت هاي
آنها منجمله بذور كه دول متعاهد نظارت در ورود آنها را طبق مفاد ماده 6
كنوانسيون با صدور گواهي نامه بهداشت نباتي را طبق مفاد مواد 4 و 5 لازم
تشخيص مي دهند. همچنين مقصود از كلمات "محصولات نباتي " تمام محصولات غير
مصنوع و نباتي الاصل است . منجمله بذوري كه اصطلاح نباتي بر آنها ناظر نيست .
2 - دولتهاي متعاهد مي توانند مفاد اين كنوانسيون را طوري تعميم بدهند كه
شامل انبار - ظروف - وسائل حمل و نقل - لوازم بسته بندي و ساير وسائل
مربوط اعم از خاك كه در نقل و انتقال بين المللي نباتات و محصولات نباتي به
كار برده مي شود نيز گردد.
3 - اين كنوانسيون بالاخص به آفات و بيماريهاي مهم كه در معاملات بين المللي
حائز اهميت مي باشند ناظر خواهد بود.
ماده 3 - قراردادهاي تكميلي
1 - سازمان خوار بار و كشاورزي ملل متحد كه از اين پس به نام "فائو"
ناميده خواهد شد مي تواند با پيشنهاد هر يك از دولت هاي متعاهد يا با
صلاحديد خود موافقتنامه ها و مقررات تكميلي را براي منطقه به خصوص و يا
براي آفات و بيماريهاي به خصوص و يا براي نباتات و محصولات نباتي به خصوص
و يا براي نقل و انتقال بين المللي نباتات و محصولات نباتي و يا به منظور
تكميل مفاد كنوانسيون كه براي حل مسائل خاص جهت حفظ نباتات مورد احتياج
باشد وضع نمايد.
2 - اينگونه موافقتنامه هاي تكميلي كه بر طبق اساسنامه و مقررات فائو
تدوين خواهد گرديد از طرف دولتهاي متعاهد بايد به مورد اجرا گذارده شود.
ماده 4 - سازمان ملي براي حفظ نباتات
الف - دولت متعاهد در اسرع وقت ممكن و در حدود توانايي خود بايد سازمان
رسمي ملي براي حفظ نباتات و انجام وظايف عمده زير تشكيل دهد:
1 - نظارت بر نباتات زنده در مناطق كشت اعم از مزارع - خزانه ها - باغات و
گلخانه ها و نظارت بر نباتات و محصولات نباتي در انبارها و نظارت در امور
حمل و نقل به منظور تهيه گزارش در مورد بروز آفات و بيماريهاي نباتي و
جلوگيري از سرايت آنها.
2 - معاينه نباتات و محصولات نباتي كه مورد معاملات بين المللي قرار مي گيرند
و تا حد امكان معاينه كالاهاي ديگر كه احتمال مي رود ناقل آفات و بيماريهاي
نباتي و محصولات نباتي باشند. همچنين معاينه و نظارت بر هر گونه موسسات
انبارداري و وسائل حمل و نقل نباتات و محصولات نباتي مورد استفاده در
معاملات بين المللي به منظور جلوگيري از شيوع آفات و بيماريهاي نباتي و
محصولات نباتي به خارج از كشور.
3 - ضد عفوني نمودن و سمپاشي نباتات و محصولات نباتي كه مورد معاملات
بين المللي قرار مي گيرند همچنين ضدعفوني نمودن ظروف - انبارها و هر گونه
وسائل نقليه مربوط.
4 - صدور گواهينامه بهداشتي كه از اين پس به نام گواهينامه بهداشتي
خوانده مي شود دائر بر سالم بودن نباتات و محصولات نباتي با ذكر مبدا آنها.
ب - انتشار اطلاعات مربوط به نباتات و محصولات نباتي در داخل كشور و ارائه
طريق مبارزه با آفات و بيماريها براي از بين بردن آنها.
ج - انجام عمليات بررسي و تحقيقات در امور مربوط به حفظ نباتات . هر دولت
متعاهد موظف است گزارشي مربوط به سازمان ملي خود براي حفظ نباتات با
تغييراتي كه احتمالا بعدها در آن داده خواهد شد براي مدير كل فائو ارسال
دارد مشاراليه اين اطلاعات را به كليه كشورهاي متعاهد تسليم خواهد نمود.
ماده 5 - گواهينامه بهداشتي .
1 - هر دولت متعاهد ترتيب صدور گواهينامه بهداشتي را كه با آيين نامه هاي
حفظ نباتات ساير دول متعاهد مطابقت داشته باشد به شرح زير اتخاذ خواهد
نمود:
الف - معاينه و صدور گواهينامه توسط يا تحت نظارت مقامات فني با تجربه كه
داراي اطلاعات كامل و صحيح باشند به نحوي انجام خواهد شد تا در موقع ورود
به كشورهاي ديگر گواهينامه بهداشتي صادره مورد قبول و اطمينان مقامات
مربوط قرار گيرد.
ب - گواهينامه مربوط به نباتاتي كه براي غرس و يا تكثير مورد احتياج
مي باشد بايد مانند فرم نمونه اي كه پيوست به كنوانسيون مي باشد تهيه گردد و
متضمن اطلاعات ديگري كه مورد تقاضاي واردكننده است باشد. اين فرم نمونه را
نيز مي توان براي گواهي ساير نباتات و محصولات نباتي به كار برد مگر اين كه
از طرف كشور واردكننده تقاضاي ديگري به عمل آمده باشد.
ج - متن گواهينامه نبايد مخدوش و يا تغيير داده شده باشد.
2 - دولتهاي متعاهد كه نباتات را براي غرس و يا تكثير وارد مي نمايند تعهد
مي نمايند تقاضاي گواهينامه اي كه مغاير با نمونه پيوست به كنوانسيون باشد
ارائه ندهند.
ماده 4 - مقررات مربوط به واردات .
1 - دولتهاي متعاهد به منظور جلوگيري از ورود بيماري و آفت در كشور خود
اختيارات كامل دارند كه ورود نباتات و محصولات نباتي را تحت ضوابطي مجاز
نمايند و در انجام اين منظور حق خواهند داشت كه :
الف - براي ورود نباتات و محصولات نباتي محدوديتي قائل گردند.
ب - از ورود بعضي نباتات و محصولات نباتي و يا قسمتي از آنها جلوگيري به
عمل آورند.
ج - از بعضي نباتات و محصولات نباتي وارد شده معاينه به عمل آورده و در
صورت لزوم آنها را تحت قرنطينه قرار دهند.
د - ضد عفوني نمودن و يا از بين بردن نباتات و محصولات نباتي مورد حمل و
نقل و يا جلوگيري از ورود آنها.
2 - به منظور ممانعت هرچه كمتر از معاملات بين المللي كشورهاي متعاهد تقبل
مي نمايند مندرجات بند 1 اين ماده را با توجه به مقررات مجري دارند:
الف - دولتهاي متعاهد نمي توانند به موجب مقررات داخلي خود مربوط به حفظ
نباتات مبادرت به هيچيك از اقدامات مندرج در بند 1 اين ماده به نمايند
مگر اين كه اقدام مذكور از نظر بهداشت نباتات ضروري شناخته شود.
ب - اگر دولت متعاهد براي ورود نباتات و محصولات نباتي محدوديتهايي درنظر
بگيرد و يا براي ورود آنها شرايطي قائل گردد لازم است بلافاصله اين محدوديت
و شرايط را منتشر نموده و آنها را به اطلاع مراكز حفظ نباتات ساير دولتهاي
متعاهد و فائو برساند.
ج - اگر دولت متعاهدي قانوني براي جلوگيري از ورود پاره اي نباتات و
محصولات نباتي تدوين نمايد لزوما بايد به فوريت تصميم مدلل خود را منتشر
نموده و آن را به اطلاع ساير دولتهاي متعاهد و فائو برساند.
د - اگر دولت متعاهدي مايل باشد بعضي از نباتات و محصولات نباتي از طريق
نقاط معيني وارد كشورش شود بايد اين نقاط را طوري انتخاب نمايد كه بدون
جهت مانع معاملات بين المللي نگردد علاوه بر اين دولت متعاهد مذكور بايد
بلافاصله صورتي شامل نقاط مذكور را تهيه و آن را به مراكز حفظ نباتات ساير
دولتهاي متعاهد و فائو تسليم نمايد. محدوديتهاي مربوط به نقاط تعيين شده
ورود فقط موقعي مجاز خواهد بود كه نباتات و محصولات نباتي مربوط با
گواهينامه بهداشتي همراه بوده و تحت معاينه و يا عمليات مخصوصي قرار
گيرد.
ه - هر گونه معاينه توسط مراكز حفظ نباتات يك دولت متعاهد بايد به فوريت
و با درنظر گرفتن فسادپذيري نباتات مربوط صورت گيرد و اگر مشاهده شود كه
كالاي وارداتي در بعضي جهات با شرايط قانوني كشور واردكننده مطابقت
نمي نمايد موضوع بايد بلافاصله به استحضار كشور صادركننده برسد. اگر تمام و
يا قسمتي از كالا معدوم گردد بلافاصله يك صورت جلسه رسمي براي مركز حفظ
نباتات كشور صادركننده ارسال خواهد شد.
و - دولتهاي متعاهد بايد طوري اقدام نمايند كه احتياج به گواهينامه
بهداشتي براي آن محصولات نباتي كه جهت غرس مورد نياز مي باشد به حداقل
تقليل يابد مانند حبوبات - ميوه - سبزيجات و انواع گل .
ز - دولتهاي متعاهد براي مطالعه و بررسي انواع آفات و بيماري مي توانند با
اتخاذ تدابير و احتياط لازم به منظور جلوگيري از اشاعه آفات و بيماري
نباتات و محصولات نباتي نباتات بيمار و آفت زده را وارد كشور خود نمايند.
3 - اقداماتي كه در اين ماده ذكر شده نبايد درباره كالايي كه به عنوان
ترانزيت از كشوري مي گذرد مورد استفاده قرار گيرد مگر اين كه اين اقدام از
نظر حمايت از محصولات داخلي خود آن كشور واجب و ضروري باشد.
ماده 7 - همكاري بين المللي .
به منظور نيل به اهداف كنوانسيون حاضر - دولتهاي متعاهد در حدود توانايي
خود با يكديگر همكاري خواهند نمود به خصوص در موارد زير:
الف - دولتهاي متعاهد متعهد مي شوند كه به منظور تشكيل مركز اطلاعات جهاني
در كشور خود مربوط به بيماريها و آفات نباتي با حداكثر استفاده از خدمات
سازمانهاي موجود در اين زمينه با فائو همكاري نمايند و از بدو تاسيس اين
مركز اطلاعات زير را مرتب و در فواصل معين در اختيار فائو قرار دهند:
1 - گزارش در مورد آغاز و شيوع آفات و بيماريهاي نباتات و محصولات نباتي
كه در حال حاضر و يا در آتيه خطرناك به نظر مي رسند و حائز اهميت اقتصادي
مي باشند.
2 - اطلاعات راجع به كشف طرق موثر مبارزه با آفات و بيماريهاي نباتات و
محصولات نباتي .
ب - دولتهاي متعاهد در حدود امكانات خود موافقت مي نمايند كه در مبارزه با
آفات و بيماريهاي مهمي كه محصولات نباتي را جدا تهديد نموده و احتياج به
اقدام بين المللي دارد شركت نمايند.
ماده 8 - سازمان منطقه اي حفظ نباتات .
1 - دولتهاي متعاهد تعهد مي نمايند كه براي تاسيس سازمان هاي حفظ نباتات در
حوزه هاي مناسب با يكديگر همكاري نمايند.
2 - سازمان منطقه اي حفظ نباتات بايد وظيفه هماهنگي را در منطقه مربوط
انجام داده و براي نيل به اهداف كنوانسيون در فعاليت هاي گوناگون شركت
نمايد.
ماده 9 - حل اختلافات .
1 - اگر در تفسير و يا اجراي مفاد كنوانسيون اختلافي بروز نمايد و يا اگر
دولت متعاهدي تشخيص دهد كه اقدام دولت متعاهد ديگر برخلاف وظايفي است كه
طبق مفاد مواد 5 و 6 كنوانسيون به خصوص در مورد ممانعت و يا محدوديت ورود
نباتات و محصولات نباتي به او محول شده است اين دولت و يا دولت هاي متعاهد
ذينفع مي توانند از مدير كل فائو تقاضا نمايند كه كميته اي را براي رسيدگي
به اختلاف موجود تعيين نمايد.
2 - مدير كل فائو پس از مشورت با دولت مربوط كميته كارشناسي را كه
نمايندگان دول ذينفع نيز جز آن خواهند بود تعيين و با توجه به اسناد و
مداركي كه دول ذينفع ارائه خواهند داد به موضوع رسيدگي به عمل خواهد آمد.
اين كميته نظريات خود را براي مدير كل فائو ارسال و مشاراليه سپس آن را
براي دول ذينفع و ساير دول متعاهد ارسال خواهد نمود.
3 - دولت هاي متعاهد موافقت مي نمايند كه نظريه كميته هرچند كه نافذ و
لازم الاجرا نمي باشد ليكن در آينده بين دول متعاهد مبناي مذاكره براي حل
اختلاف موجود قرار خواهد گرفت .
4 - هزينه كميته كارشناسان بر عهده دولتهاي ذينفع خواهد بود.
ماده 10 - جانشين سازي موافقتنامه هاي قبلي .
اين كنوانسيون به كنوانسيون مورخ 3 نوامبر 1881 به كنوانسيون اضافي كه در
تاريخ 15 آوريل 1889 در برن به امضا رسيده و كنوانسيون بين المللي حفظ
نباتات كه در تاريخ 16 آوريل 1929 در رم به امضا رسيده است خاتمه بخشيده
و خود جانشين آنها مي باشد.
ماده 11 - قلمرو اجرايي .
1 - هر دولت متعاهد مي تواند در موقع تصويب و يا الحاق به كنوانسيون و يا
هر موقع ديگر بعد از آن اظهارنامه اي براي مدير كل فائو بفرستد مبني بر
اين كه مقررات كنوانسيون در كليه اراضي و يا قسمتي از آن كه دولت مذكور
مسئوليت روابط بين المللي آن را به عهده دارد قابل اجرا مي باشد. متن اين
اظهارنامه 30 روز پس از دريافت توسط مدير كل فائو نافذ خواهد بود.
2 - هر دولت متعاهد كه بر طبق بند 1 اين ماده اظهارنامه محدوديت ارضي را
براي مدير كل فائو مي فرستد مي تواند هر وقت كه لازم بداند اظهارنامه ديگري
كه طي آن مفاد اظهارنامه قبلي تعديل شده باشد براي مدير كل فائو ارسال
دارد اظهارنامه تعديلي نيز 30 روز پس از دريافت توسط مدير كل فائو نافذ
خواهد بود.
3 - مدير كل فائو وصول اين اظهارنامه ها را به تمام امضاكنندگان اين
كنوانسيون اطلاع خواهد داد.
ماده 12 - تصويب و الحاق .
1 - اين كنوانسيون تا اول ماه مي 1952 براي امضاي كليه دولتها مفتوح
خواهد بود و در اسرع وقت ممكن به تصويب خواهد رسيد. اسناد مربوط به
مصوبات نزد مدير كل فائو نگهداري خواهد شد و مشاراليه تاريخ دريافت اسناد
را به اطلاع دولتهاي امضاكننده خواهد رسانيد.
2 - همين كه كنوانسيون بر طبق ماده 14 لازم الاجرا گرديد دولتهاي غير متعاهد
نيز مي توانند تقاضاي الحاق به آن را بنمايند. اين عضويت با سپردن اسناد
الحاق نزد مدير كل فائو صورت پذير مي باشد و مشاراليه اين امر را به اطلاع
ساير اعضا امضاكننده خواهد رسانيد.
ماده 13 - اصلاحات .
1 - هر گونه پيشنهاد براي اصلاح مفاد اين كنوانسيون بايد به مدير كل فائو
تسليم گردد.
2 - هر پيشنهاد اصلاحي در مورد كنوانسيون كه از دولت متعاهدي به مدير كل
فائو واصل مي گردد در جلسه معمولي و يا در يك كنفرانس خصوصي فائو براي
موافقت مطرح خواهد شد و اگر اين پيشنهاد حاوي تغييرات مهم فني و يا
تعهدات بيشتري براي دولتهاي متعاهد باشد موضوع قبل از طرح در جلسه معمولي
و يا كنفرانس خصوصي توسط كميته مشورتي كارشناسان فائو مورد مطالعه و
بررسي قرار خواهد گرفت .
3 - هر پيشنهاد اصلاحي نبايد ديرتر از تاريخ ارسال دستور جلسه كنفرانس
مربوط به رسيدگي به موضوع توسط دبير كل فائو در اختيار دولت هاي متعاهد
قرار گيرد.
4 - هر پيشنهاد اصلاحي بايد به تصويب كنفرانس فائو رسيده و 30 روز پس از
تصويب آن به وسيله دو سوم دولتهاي متعاهد لازم الاجرا مي گردد اصلاحاتي كه
متضمن تعهدات جديد براي دولتهاي متعاهد مي باشد در مورد هر يك از آن
دولتها 30 روز پس از پذيرش اصلاحيه مزبور توسط دولت مربوط لازم الاجرا خواهد
شد.
5 - اسناد پذيرش اصلاحيه اي كه تعهدات جديدي براي دولتهاي متعاهد ايجاد
مي نمايد توسط مدير كل فائو نگهداري خواهد شد و مشاراليه دريافت پذيرش و
قابل اجرا بودن آن را به اطلاع دولتهاي متعاهد خواهد رسانيد.
ماده 14 - لازم الاجرا شدن كنوانسيون .
همين كه اين كنوانسيون از طرف سه دولت امضاكننده به تصويب رسيد بلافاصله
مقررات مربوط بين آنها نافذ خواهد بود و سپس هر دولتي كه كنوانسيون را
امضا نمايد به مجرد اين كه سند موافقت و يا الحاق خود را به كنوانسيون
تسليم نمايد مقررات درباره آن نيز قابل اجرا خواهد بود.
ماده 15 - فسخ
1 - هر دولت متعاهد مي تواند هر موقع كه بخواهد با تسليم اخطاريه اي به
مدير كل فائو كنوانسيون حاضر را فسخ نمايد.
مدير كل فائو بلافاصله موضوع را به اطلاع دولتهاي امضاكننده كنوانسيون
خواهد رسانيد.
2 - فسخ كنوانسيون يك سال پس از دريافت اخطاريه توسط مدير كل فائو نافذ
خواهد بود.
پيوست نمونه فرم گواهينامه بهداشت
خدمات حفظ نباتات
كشور شماره
بدينوسيله گواهي مي شود كه نباتات يا قسمتهايي از نباتات و يا محصولات
نباتي كه ذيلا نام برده مي شوند و يا نمونه هاي واقعي آنها در تاريخ .
مورد آزمايش كامل توسط آقاي كه كارمند مجاز اداره
مي باشد قرار گرفته و به نظر ايشان عاري از هر گونه بيماري و آفت مضره
مي باشند بنابراين محموله فوق با تمام مقررات بهداشتي كشور واردكننده كه
در اطلاعيه هاي مربوط منتشر شده است مطابقت مي نمايد.
تدخين يا ضد عفوني كردن محموله (در صورتي كه مقررات كشور واردكننده ايجاب
نمايد).
در تاريخ ...... عملي كه انجام شده
مدتي كه عمل روي كالا انجام شده ...... مواد شيميايي
كه به مصرف رسيده است .
عطف به مقررات مربوط.
تاريخ ...... 13
امضا ...... سمت ...... مهر اداره
شرح كالاي فرستاده شده
نام و نشاني صادركننده .
نام و نشاني تحويل گيرنده .
تعداد و مشخصات بسته ها.
علامت مشخص كننده .
مبدا (اگر مورد تقاضاي واردكننده باشد)
وسيله حمل و نقل .
مقصد.
مقدار و نام محصول .
نام علمي گياه (اگر مورد تقاضاي واردكننده باشد)
كنوانسيون فوق مشتمل بر يك مقدمه و پانزده ماده و يك پيوست منضم به قانون
الحاق دولت شاهنشاهي ايران به كنوانسيون بين المللي حفظ نباتات مي باشد.
نايب رييس مجلس سنا - دكتر سيد محمد سجادي

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1351/04/07 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران