قانون موافقتنامه حفظ نباتات و قرنطينه نباتي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي روماني


ماده واحده - موافقتنامه بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري
سوسياليستي روماني درباره حفاظت نباتات و قرنطينه نباتي كه مشتمل بر يك
مقدمه و دوازده ماده و دو ضميمه و دو نامه متبادله مي باشد و متن اصلي و
ضمائم در تاريخ 20 ژوئن 1970 برابر با 30 خرداد ماه 1349 در تهران به
امضا رسيده و نامه هاي مربوطه در تاريخ سوم مارس 1971 برابر با 12 اسفند
1349 در تهران مبادله شده است تصويب و به دولت اجازه مبادله اسناد آن
داده مي شود.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن موافقتنامه ضميمه پس از تصويب مجلس
شوراي ملي در جلسه روز سه شنبه 14/10/1350 در جلسه روز دوشنبه بيست و يكم
فروردين ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
رييس مجلس سنا - جعفر شريف امامي
موافقتنامه حفظ نباتات و قرنطينه نباتي بين دولت شاهنشاهي ايران و
دولت جمهوري سوسياليستي روماني
دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي روماني نظر به اين كه
مايلند جهت مبارزه موثر عليه آفات و بيماريهاي نباتي و پيشگيري متقابل از
ورود و انتشار بيماري و آفات خطرناك در سرزمينهاي خود اشتراك مساعي
نمايند و به منظور تحكيم و بسط روابط اقتصادي و بازرگاني و همچنين توسعه
مبادلات فني و علمي در زمينه قرنطينه نباتي تصميم به انعقاد موافقتنامه
حاضر گرفته و نسبت به مقررات ذيل توافق مي نمايند.
ماده 1 - طرفين متعاهدين تعهد مي نمايند در صورت بروز آفات نباتي پيش بيني
شده در فهرست منضم به اين موافقتنامه در سرزمين هر يك از آنها كه متضمن
خطرات مخصوصي براي محصولات زراعي و جنگلي باشد يكديگر را كتبا آگاه سازند.
ماده 2 - طرفين متعاهدين براي پيشگيري از انتقال و انتشار آفات و امراض
نباتات ضمن مبادلات مواد نباتي الاصل بين دو كشور تدابير زير را اتخاذ
خواهند نمود.
1 - صادرات و واردات يا ترانزيت نباتات يا مواد نباتي الاصل را كه به وسيله
آنها آفات نباتي مي تواند در سرزمينهاي هر يك از طرفين متعاهدين انتقال و
انتشار يابد ممنوع خواهند ساخت .
2 - كليه محصولات نباتي يا مواد نباتي الاصل كه بين دو كشور مبادله مي شود
همراه با گواهي بهداشت نباتي كه طبق نمونه پيوست به اين موافقتنامه به
وسيله مراجع صلاحيتدار كشور صادركننده تنظيم گرديده است خواهد بود.
اين گواهيها به زبان فرانسه و انگليسي يا آلماني تنظيم شده و بايد موارد
زير را تصديق نموده باشد:
حمل و نقل بر طبق مقررات قرنطينه جاري كشور واردكننده انجام گرفته است :
نباتات و مواد نباتي الاصل صادره عاري از آفات نباتي مندرج در فهرست منضم
به موافقتنامه حاضر و همچنين از ساير آفات نباتي كه عنداللزوم در مواد
تكميلي تصريح خواهد گرديد مي باشد.
ذكر مبدا نباتات و يا مواد نباتي الاصل مورد نظر.
مراقبت هاي بهداشتي كه در حمل و نقل معمول گرديده و احراز ساير شرايط
قرنطينه اي كه به نظر واردكننده انجام آن ضرورت دارد.
3 - اين گواهي بهداشت سالب حق بازرسي مجدد از طرف كشور واردكننده و اجراي
تدابيري را كه لازم مي داند از جمله ممانعت از ورود ضد عفوني تدخين و غيره
نخواهد بود.
4 - در مواردي كه وجود آفات نباتي در محمولات نباتي الاصل تشخيص داده مي شود
كشور واردكننده بايد در حداقل مدت ممكنه سرويس مركزي حفظ نباتات و
قرنطينه كشور صادركننده را مطلع سازد و چنانچه سرويس مركزي حفظ نباتات و
قرنطينه كشور واردكننده تشخيص داد كه اين نباتات يا اشجار جنگلي را
مي توان تحت شرايط خاصي مانند (ضد عفوني - تدخين - تغيير شكل دادن فوري و
غيره ) وارد نمود نظر خود را در اسرع وقت ممكن به سرويس مركزي حفظ نباتات
و قرنطينه كشور صادركننده اعلام مي نمايد.
5 - حتي الامكان از استفاده مواد نباتي مانند كاه - علوفه - برگ خشك و ساير
مواد نباتي الاصل جهت بسته بندي محمولات بايد خودداري شود در صورت استفاده از
اين مواد به منظور فوق رعايت شرائط قرنطينه نباتي مذكور در اين
موافقتنامه الزامي است .
6 - مبادله مواد نباتي الاصل جهت استفاده نمايندگان سياسي طرفين مشمول
مقررات اين موافقتنامه خواهد بود.
ماده 3 - بذور و ساير موادي كه براي تكثير به كار مي رود (پياز غده - ساقه
زير زميني - پيوند - پيوندك قلمه - درختان ميوه - درختان زينتي و جنگلي و
غيره ) و همچنين تمام مواد نباتي الاصل را مي توان طبق تقاضاي موسسه
واردكننده و با تحصيل اجازه كتبي قبلي سرويس حفظ نباتات و قرنطينه كشور
واردكننده وارد نمود.
در اجازه نامه هاي صادره كليه شرايط قرنطينه نباتي كه بايد به وسيله گواهي
بهداشت صادره از مراجع صلاحيتدار كشور صادركننده تصديق شده باشد تعيين
مي گردد.
ماده 4 - طرفين متعاهدين ترانزيت نباتات و مواد نباتي الاصل را از طريق
سرزمين خود طبق مقررات اين موافقتنامه و همچنين مقررات قرنطينه نباتي
جاري كشور مورد ترانزيت مجاز خواهند داشت .
ماده 5 - مبادله نباتات و مواد نباتي الاصل نه فقط با مقررات موافقتنامه
حاضر بايد مطابقت نمايد بلكه با شرايط مقرر در موافقتنامه هاي بازرگاني
منعقده بين طرفين موافقتنامه و همچنين با مقررات قرنطينه نباتي مربوط به
ورود اين نباتات در هر كشور مطابقت خواهد داشت .
ماده 6 - طرفين متعاهدين كنترل رسمي دولتي را در پست هاي مرزي (زميني -
راه آهن - هوايي - دريايي ) برقرار مي سازند. كنترل مزبور در مورد واردات و
ترانزيت نباتات و مواد نباتي الاصل اعمال خواهد شد.
ماده 7 - طرفين متعاهدين با وقوف كامل به فوائد همكاري در زمينه علوم و
به ضرورت يكنواخت ساختن روشها و وسائل حفظ نباتات معمول در هر كشور به
شرح ذيل متعهد مي گردند.
1 - سالانه يك بار متقابلا اطلاعات مربوط به وضع بهداشت نباتات زراعي و
جنگلي خود و همچنين اقدامات معموله درباره دفع آفات نباتات و نتايج حاصله
از آن ها را با يكديگر مبادله نمايند.
2 - از نظر كسب اطلاع وسيع تر از پيشرفتهاي حاصله در زمينه دفع آفات و
حفاظت نباتات كتب و نشريات تخصصي خود را مبادله نمايند.
ماده 8 - طرفين متعاهدين با علم به ضرورت تماسهاي متعدد بين كارشناسان
بيماريهاي نباتي و حشره شناسي دو كشور در تامين مبادله تجربيات علمي در
زمينه حفظ نباتات و بازديد كارشناسان را به شرط رفتار متقابل اصولا قبول
مي نمايند.
ماده 9 - طرفين متعاهدين موافقت مي نمايند به مبادله قوانين مربوط به
مسائل قرنطينه نباتي به زبان فرانسه و يا انگليسي به پردازند.
ماده 10 - فهرست آفات و بيماريهاي مشمول قرنطينه در دولت جمهوري
سوسياليستي روماني و ايران ضميمه اين موافقتنامه مي باشد و سازمانهاي
صلاحيتدار حفظ نباتات و قرنطينه طرفين موافقتنامه اختيار دارند فهرست كشور
خود را تكميل و يا تجديد نمايند هر گونه تكميل يا اصلاح بايد از طريق
مقامات سياسي طرف ديگر موافقتنامه اعلام گردد و شصت روز پس از وصول اين
اعلام به مورد اجرا گذارده شود.
ماده 11 - چنانچه اجراي اين موافقتنامه با اشكالاتي مواجه گردد كميسيوني
مختلط براي رسيدگي به اشكالات مزبور تكميل خواهد شد.
اين كميسيون از سه نفر نمايندگان هر يك از طرفين موافقتنامه كه دو نفر
آنان كارشناس حفظ نباتات و يك نفر حقوقدان خواهد بود تشكيل مي گردد.
كميسيون در ظرف يك ماه طبق دعوت يكي از طرفين موافقتنامه در سرزمين كشور
دعوت كننده تشكيل مي شود و اجلاسيه ها متناوبا تحت رياست يكي از اعضاي هيات
نمايندگي هر يك از طرفين قرار مي گيرد. رياست اولين جلسه كميسيون به يكي
از اعضا هيات نمايندگي طرفي كه در سرزمين او كميسيون تشكيل شده محول
مي گردد در صورت عدم انفاق نظر بين نمايندگان كميسيون حل اختلاف از طريق
ديپلماتيك به عمل خواهد آمد.
ماده 12 - موافقتنامه حاضر با توجه به مقررات قانوني هر يك از دولتهاي
طرف موافقتنامه به تصويب رسيده و در مدت 30 روز پس از آخرين اعلام انجام
تشريفات قانوني تصويب به مورد اجرا گذارده مي شود. اين اعلام از طريق
ديپلماتيك صورت خواهد گرفت .
اين موافقتنامه براي مدت سه سال از تاريخ اعتبار منعقد و لازم الاجرا مي گردد
و هرگاه يكي از طرفين متعاهدين سه ماه قبل از انقضا مدت اعتبار فسخ آن را
اعلام ننمايد موافقتنامه براي مدت يك سال ديگر به قوت خود باقي خواهد بود.
در اين صورت فسخ آن را سه ماه قبل از انقضا مدت هاي مذكور مي توان اعلام
داشت .
در تهران به تاريخ 30/3/1349 در دو نسخه اصلي به زبان فرانسه تنظيم
گرديد.
از طرف دولت شاهنشاهي ايران از طرف دولت جمهوري سوسياليستي روماني
فهرست
حشرات و بيماريها و علفهاي هرز مضر زراعي و مواد نباتي الاصل كه در سرزمين
دولت شاهنشاهي ايران و جمهوري سوسياليستي روماني تحت شرائط قرنطينه قرار
مي گيرند.
حشرات sruegavaR
1- Acanthosoelides obsoletus Say )A.Obtectus Say(
lleZ alletaeniL aisranA -2
3- Aphelenchoides fragariae )Ritzema Bos( Christie
.hoB sutanracni suidihcurB -4
.L sisnenihc suhcurbosollaC -5
6- Callosobruchus quabrimaculatus F. )= G Maculatus F.(
.yaS susanital sutihpoluaC -7
.deiw atatipaC sftitareC -8
.msuaH mureginal amosirE -9
.lliG iyelooc alleetelliG -10
.tdimhcS iithcahcs aredoreteH -11
.llow sisneihcotsor aredoreteH -12
.yrurD aenuc airtnahpyH -13
41- Laspeyresia molesta Busck )+Graphplitha molesta Busck(
.ps enygodioleM -15
61- Phtorimaea operculella Zell.)= Gnorimoschems operculella Zell(
71- Platyedra gossypiella Saund. )= Pectionnophora gossypiella Sand(
81- Popillia Japonica Newh. )= Aserica Japonica Newn.(
neerG inahag sucoocoduesP -19
.tsmoC susoicinrep sutoidipsardauQ -20
mmiZ eairagarf sumenosraT -21
.strevE muiranarg amredogorT -22
.dnalB sunamreg surdnasolyX -23
.xirtatsav erexollyhP -24
ataenilmeced asratonitpeL -25
anogatnep sipsaiD -26
.allenomop sitelogahR -27
ikotsmoc succocoduesP -28
eaelo sucaD -29
6 - حشره اخيرالذكر كه در فهرست مزبور قيد شده از شماره 24 تا 29 فقط در
سرزمين دولت شاهنشاهي ايران شامل مقررات قرنطينه مي باشد.
بيماريهاي گياهي
.dnaredliH isarec sulunnA -1
.ffotsirhC inurp sulunnA -2
.ffotsirhC lryp sutunnA -3
yrneH anioreuq aralahC -4
5- Corynebacterium michiganense )E.F.Smith( jensen
6- Cronatium ribicola )Lasch( Fischer de Waldh.
.veL (whcS) eaez aidolpiD -7
8- Enduthia parasitica )Murr.( P.J.et H.W.Anderson.
.la te .lsniw (llirruB) arovolyma ainiwrE -9
.ekC (.IK) mutaninurp nolyxopyH -10
.semoH ilam romraM -11
noitac mucitpoenil romraM -12
.lbanhcS anilupop aninosraM -13
.belK eargin-ilupop aninosraM -14
.traH aniciral allereahqsocyM -15
.mseD (edoT) magnil amohP -16
.madA anicabat aropsomoreP -17
81- Physalospora cydoniae Arn. )f.c.Sphaerops is malorum peck(.
91 - Plasmopara halstedii)Farl.( Berl.et de Toni )=P.Helianthi Novot.(
02- Pseudomonas marginata )Mc. Culloch( Stapp.
12- Pseudomonas mori )Boyer et Lambert( Stevenus.
.dyS eagustoduesp enilcodbahR -22
.lreB (.traH) xirtacen ainillesoR -23
inissaraG (.gapS) alocinil airorpeS -24
hsaC te namretaw adrepilupop sitotpeS -25
Prenticqt strawberry virus 2 Prentice.
Prenticet Strawberry virus 3 Prentice.
.crep (.blihcS) muitoibodne muiryhcnyS -28
.kaT adirroh atelliT -29
.rbaF (.lliuV) anilupop airutneV -30
13- Les virus de la maladie Stecklenberg du griottier.
23- Virus smillis )Les virus de la mosaipue feuilles de peupliers(
.noswoD (rekkaW) ihtnicayh sanomohtnaK -33
.noswoD (ecreiP) sidnalguj sanomohtnaK -34
53- Xanthomonas aterwartii )Eww.Smith( Dowson.
علفهاي هرز
(yeM.hcsiF llaP) siroip nolitporcA -1
.L ailofeaisimetra aisorbmA -2
CD aihcetsoliap aisorbmA -3
.D adifirt aisorbmA -4
.L sediolubirt surhoneC -5
.ppS atuosuC -6
I .pps suhtnailleH -7
.pps ehcnaborO -8
iannuD mutartsor munaloS -9
(.2 .sreP esnepelah muhgroS -10
1 - انواع زراعي تحت مقررات قرنطينه قرار نمي گيرند.
2 - تولرانسهاي قابل قبول مي باشد.
ضميمه شماره 2 جمهوري سوسياليستي روماني بازرسي قرنطينه دولتي براي
حفظ نباتات گواهي بهداشت نباتي
گواهي مي شود نباتات ، قسمتهاي نباتي و فرآورده هاي نباتي مشروحه زير با
نمونه هاي مربوط به آنها در تاريخ توسط نماينده ، بازرسي قرنطينه دولتي حفظ
نباتات جمهوري سوسياليستي روماني به دقت معاينه شده و عاري از آفات و
بيماريهاي خطرناك زراعي مي باشد و محموله با مقررات فعلي قرنطينه كشور
واردكننده كه در اطلاعات تكميلي زير يا جاي ديگر تعيين شده مطابقت دارد.
تاريخ فوميكاسيون يا ضد عفوني ...... مبارزه ...... مدت ......
مواد شيميايي و غلظت آن ...... اطلاعات تكميلي
شرح محموله ......
نام و نشاني فرستنده ......
نام و نشاني گيرنده ......
تعداد و نوع بسته ......
علامت و نوع بسته بندي ......
محصول ناحيه ......
وسيله نقليه ...... محل ورود ......
مقدار و نوع محصول ......
نام علمي ......
محل ...... تاريخ ......
امضا بازرس قرنطينه
موافقتنامه فوق مشتمل بر يك مقدمه و دوازده ماده و دو ضميمه و دو نامه
متبادله منضم به قانون موافقتنامه حفظ نباتات و قرنطينه نباتي بين دولت
شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي روماني مي باشد.
رييس مجلس سنا - جعفر شريف امامي

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1351/01/21 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران