قانون افزايش سرمايه بانك رهني ايران.


ماده واحده - سرمايه بانك رهني ايران به ده ميليارد ريال افزايش
مي يابد.
تبصره 1 - دولت مكلف است با توجه به اولويت برنامه هاي تامين مسكن در
طرح برنامه پنجم عمراني كشور اعتبارات كافي براي افزايش سرمايه بانك
پيش بيني نمايد به نحوي كه در سالهاي اجراي برنامه در هر سال حداقل 500
ميليون ريال بابت افزايش سرمايه به بانك رهني ايران پرداخت شود.
تبصره 2 - از اول سال 1351 تا هنگامي كه سرمايه پرداخت شده بانك رهني
ايران به ميزان ده ميليارد ريال بالغ گردد سود سالانه سهام دولت در بانك
مزبور بابت اين افزايش به حساب سرمايه بانك منظور خواهد شد.
دولت مامور اجراي اين قانون مي باشد.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده و دو تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در
جلسه روز سه شنبه 14/10/1350 در جلسه روز دوشنبه هيجدهم ارديبهشت ماه يك
هزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
رييس مجلس سنا - جعفر شريف امامي

7963 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1351/03/09 :تاريخ ابلاغ 1351/02/18 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران