اساسنامه شركت سهامي كشت وصنعت جيرفت


فصل اول - كليات
ماده 1 - نام شركت - شركت سهامي كشت و صنعت جيرفت .
ماده 2 - نوع شركت - شركت سهامي .
ماده 3 - مدت نامحدود.
ماده 4 - مركز شركت - سبزواران .
تبصره - شركت مي تواند در ساير نقاط كشور شعب و نمايندگيهايي تاسيس
نمايد.
ماده 5 - موضوع و هدف - اقدام به هر گونه عمليات كشاورزي و دامپروري
در اراضي زير:
سد حليل رود و ايجاد و بهره برداري صنايع وابسته و مبادرت به بازاريابي و
فروش فرآورده ها.
شركت در اجراي مقاصد و هدف مي تواند عمليات زير را انجام دهد:
الف - استفاده از منابع آبهاي زيرزميني و سطحي با رعايت قانون آب و
نحوه ملي شدن آنها.
ب - مشاركت با سرمايه داران داخلي و خارجي طبق قانون تاسيس شركتهاي
بهره برداري از اراضي زير سدها.
ج - ايجاد هر گونه تاسيسات و اقدام به هر نوع معامله و عمليات
بازرگاني كه براي انجام مقاصد شركت ضروري باشد.
فصل دوم - سرمايه و سهام شركت
ماده 6 - سرمايه شركت از ده ميليون ريال تشكيل مي شود كه منقسم به يك
هزار سهم ده هزار ريالي بانام مي باشد. اين سرمايه به نسبت 75 درصد از طرف
وزارت آب و برق و 25 درصد از طرف وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي
تامين و پرداخت خواهد شد.
تبصره - فروش سهام متعلق به دولت به سرمايه گذاران بخش خصوصي تا موقعي
كه 51 درصد سهام متعلق به دولت باشد به پيشنهاد مدير عامل و تصويب هيات
مديره با تاييد نماينده سهام دولت در مجموع عمومي خواهد بود و چنانچه
سهام دولت كمتر از 51 درصد برسد طريق نقل و انتقال سهام بانام بايد پس از
تصويب هيات وزيران صورت بگيرد.
ماده 7 - اوراق سهام سهام شركت به امضاي رييس هيات مديره مهر شركت
صادر خواهد شد.
ماده 8 - انتقال سهام شركت بايد دفاتر شركت و در برگ سهام ثبت شده و
به امضاي صاحب سهم يا نماينده قانوني او برسد.
شركت فقط كساني را صاحب سهام شناخته و براي حضور در مجامع عمومي دعوت
خواهد كرد كه نام آنان در دفاتر شركت ثبت شده باشد.
فصل سوم - اركان شركت
ماده 9 - اركان شركت به شرح زير است :
الف - مجمع عمومي .
ب - هيات مديره .
ج - مدير عامل .
د - بازرسان
مجمع عمومي از صاحبان سهام تشكيل مي شود.
ماده 10 - مجمع عمومي عادي در هر سال حداكثر تا آخر خرداد ماه تشكيل
خواهد شد.
وظايف مجمع عمومي عادي به شرح زير است :
1 - تصويب بودجه و ترازنامه شركت .
2 - تعيين خط مشي شركت و تصويب برنامه عملياتي سال آينده .
3 - انتخاب هيات مديره و مدير عامل و بازرسان و تعيين حقوق و مزاياي
آنان .
4 - تصويب آيين نامه تشكيلاتي و مالي شركت و تصويب آيين نامه استخدامي
را توجه به بند پ ماده 2 فصل اول قانون استخدام كشوري .
5 - اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ديگر كه در دستور جلسه مجمع عمومي
عادي قرار مي گيرد.
ماده 11 - مجمع عمومي فوق العاده بر حسب درخواست مدير عامل يا هيات
مديره و يا هر يك از بازرسان و يا بنا به درخواست صاحبان (4)/(1) سرمايه
شركت تشكيل مي يابد صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده در مواردي است كه با توجه
به قانون تجارت خارج از صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد.
ماده 12 - دعوت مجمع عمومي به وسيله ارسال دعوتنامه با ذكر تاريخ و
محل تشكيل و دستور جلسه به عمل خواهد آمد و همچنين مي توانند را انتشار
آگهي در يكي از جرايد كثيرالانتشار به دعوت مجمع عمومي مبادرت نمايند.
تبصره 1 - دعوت كتبي و آگهي تشكيل مجمع عمومي حداقل 20 روز قبل از
تاريخ تشكيل جلسه بايد ارسال يا انتشار يابد.
تبصره 2 - مجمع عمومي ممكن است در مركز شركت و يا هر نقطه ديگر كه در
دعوت يا آگهي قيد مي شود تشكيل يابد.
ماده 13 - مجمع عمومي عادي با حضور اكثريت نسبي صاحبان سهام شركت
رسميت خواهد يافت در صورتي كه در اولين جلسه اين حد نصاب حاصل نشود تجديد
دعوت (طبق ماده 12) به عمل خواهد آمد و در دومين جلسه با اكثريت عده حاضر
تصميم اتخاذ خواهد شد.
ماده 14 - مجمع عمومي فوق العاده با حضور صاحبان (3)/(2) سرمايه شركت
رسميت خواهد يافت در صورتي كه در اولين جلسه حد نصاب حاصل نگردد تجديد
دعوت به عمل خواهد آمد در دومين جلسه با حضور بيش از نصف صاحبان سرمايه
جلسه رسمي بوده و تصميم لازم اتخاذ خواهد شد.
هر گاه در دومين جلسه نيز حد نصاب مزبور حاصل نشد تجديد دعوت به عمل آمده
و جلسه با حضور عده اي كه حاضر مي شوند رسميت خواهد يافت .
ماده 15 - نمايندگي سهام دولت در مجمع عمومي با وزير آب و برق و وزير
توليدات كشاورزي يا نمايندگان آنان خواهد بود.
ماده 16 - صاحب هر يك سهم از سهام شركت داراي يك راي خواهد بود.
ماده 17 - هيات مديره نماينده تام الاختيار صاحبان سهام در اداره امور
شركت بوده و مجري مقررات اين اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي مي باشد.
ماده 18 - هيات مديره مركب از سه نفر عضو اصلي و يك نفر عضو علي البدل
است كه براي مدت دو سال از طرف مجمع عمومي انتخاب خواهند شد. تجديد
انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيات مديره بلامانع است و تا موقعي كه تجديد
انتخاب نگرديده هيات مديره به خدمت خود ادامه خواهند داد.
ماده 19 - مجمع عمومي عادي يكي از اعضا هيات مديره را به سمت رياست
هيات مديره و مدير عامل انتخاب خواهد كرد و مجمع عمومي مي تواند مدير عامل
را از بين اشخاص واجد شرايط صلاحيت غير از اعضاي هيات مديره از خارج
انتخاب نمايد.
ماده 20 - هر يك از اعضاي هيات مديره مي توانند قسمتي از اختيارات خود
را به مدير عامل تفويض نمايند.
ماده 21 - اعضاي هيات مديره در صورتي مي توانند حقوقي از شركت دريافت
نمايند كه موظف به انجام امور اجرايي در شركت باشند.
ماده 22 - مدير عامل امور مالي و فني و اداري شركت را اداره خواهد كرد
و داراي اختيارات زير مي باشد:
الف - اجراي آيين نامه استخدامي .
ب - تهيه و تنظيم بودجه سالانه و ترازنامه و تقديم به مجمع عمومي پس
از تاييد هيات مديره .
ج - تهيه و تنظيم برنامه عمليات شركت و تقديم آن به مجمع عمومي پس از
تاييد هيات مديره .
د - دعوت صاحبان سهام براي تشكيل مجمع عمومي طبق مقررات اين
اساسنامه .
ه - مدير عامل حق افتتاح حساب در بانكها پس از تصويب مجمع عمومي و
امضا چك و سفته از طرف شركت و همچنين حق استفاده از مفاد ماده 62 و 63
آيين نامه دادرسي مدني انتخاب وكيل و تفويض اختيارات به وكيل را دارد.
تبصره - ارجاع دعاوي و اختلافات شركت به داوري و سازش منوط به تصويب
مجمع عمومي است .
ماده 23 - كليه اسناد و اوراق مالي و تعهدات بايد به امضاي مدير عامل
و يكي از اعضاي هيات مديره برسد.
تبصره - مدير عامل و عضو هيات مديره موضوع اين ماده مي تواند به
مسئوليت خود حق امضا چك و اسناد را به نمايندگان تام الاختيار خود بدهد.
ماده 24 - مدير عامل آيين نامه استخدامي و مالي و تشكيلاتي و ساير
آيين نامه هاي مربوط به شركت را تهيه و بعد از تاييد هيات مديره براي تصويب
مجمع عمومي تقديم خواهد كرد.
ماده 25 - مدير عامل موظف است يك نسخه از ترازنامه شركت را حداقل چهل
روز قبل از روز تشكيل مجمع عمومي عادي به منظور رسيدگي و اظهار نظر براي
بازرسان شركت ارسال دارد.
ماده 26 - شركت داراي دو نفر بازرس خواهد بود كه از طرف مجمع عمومي
عادي براي مدت يك سال انتخاب مي گردند. تجديد انتخاب بازرسان قبلي بلامانع
و تا تجديد انتخاب بازرسان مكلف به انجام وظايف محوله خواهند بود.
وظايف بازرسان به شرح زير است :
الف - رسيدگي به ترازنامه و حساب درآمد و هزينه شركت .
ب - مطالعه گزارش ساليانه هيات مديره و اظهار نظر نسبت به مندرجات آن
و تسليم به هيات مديره براي تصويب مجمع عمومي .
ج - بازرس در اجراي وظايف خود حق مراجعه به كليه دفاتر و پرونده هاي
محاسباتي و اسناد خرج و پيمانهاي شركت را خواهد داشت و هر گاه تخلف و يا
بي ترتيبي و يا اشتباهاتي مشاهده نمايد بايد به مدير عامل گزارش نمايد.
بازرس يا بازرسان در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتي كه در
انجام وظايف خود مرتكب مي شوند طبق قواعد عمومي مربوط به مسئوليت مدني
مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود.
اقدامات بازرسان در اجراي وظايف خود نبايد مانع جريان كارهاي شركت شود.
بازرسان حق مداخله در امور جاري شركت را نداشته و ساير وظايف آنان طبق
قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/12/47 مي باشد.
فصل چهارم - سال مالي و ترتيب تقسيم سود
ماده 27 - سال مالي شركت از اول مهر ماه هر سال تا پايان شهريور ماه
سال بعد مي باشد و در سال اول از تاريخ تاسيس تا شروع سال مالي بعد خواهد
بود.
ماده 28 - در آخر هر سال 10% سود ويژه به عنوان سرمايه احتياطي احتساب
و در حساب يكي از بانكهاي دولتي نگاهداري خواهد شد.
هر گاه اين سرمايه احتياطي به نصف سرمايه اصلي شركت رسيد ديگر به منظور
سرمايه احتياطي از سود ويژه برداشت نخواهد شد.
فصل پنجم - تغييرات اساسنامه
ماده 29 - تغييرات لازم در اساسنامه شركت و انحلال آن بنا به پيشنهاد
هيات مديره و تاييد مجمع عمومي فوق العاده و تصويب هيات وزيران و
كميسيونهاي مربوط مجلسين به عمل خواهد آمد.
فصل ششم - مواد متفرقه
ماده 30 - ساير موضوعات و مواردي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده است
تابع مقررات قانون تجارت مي باشد.
اساسنامه فوق مشتمل بر سي ماده و شش تبصره در اجراي مواد 1 و 2 قانون
تاسيس شركتهاي بهره برداري از اراضي زير سدها مصوب 30/2/1347 به ترتيب در
جلسات پنجم و هفتم و سيزدهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و چهل و هشت به
تصويب كميسيونهاي آب و برق و دارايي و امور استخدام و سازمانهاي اداري
مجلس شوراي ملي و در جلسات چهارم و پنجم تير ماه يك هزار و سيصد و چهل و
هشت به تصويب كميسيونهاي آب و برق و دارايي و استخدام مجلس سنا رسيده
است .
رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي

:شماره انتشار اساس نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1348/04/05 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران