متن مصوب كميسيون دارايي مجلسين دائر به اجازه تامين هزينه عمليات مربوط به احداث پل مشترك راه آهن بر روي رودخانه مرزي آستارا و ساختمان خطوط راه آهن در آستاراي ايران


ماده واحده - پيرو تصميم متخذه مورخ هشتم آبان ماه 1347 كميسيون دارايي مجلسين در مورد موافقتنامه همكاري اقتصادي و فني بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي منعقده در اول تير ماه 1347 به دولت اجازه داده مي شود كه در صورت لزوم هزينه مطالعات و عمليات اكتشافي و طرح ريزي و خريد ماشين آلات و تجهيزات و لوازم و مواد ساختماني مربوط به احداث پل مشترك راه آهن بر روي رودخانه مرزي آستارا و همچنين هزينه ساختمان خطوط راه آهن در آستاراي ايران را از محل اعتبار 160 ميليون روبل موضوع موافقتنامه مذكور در فوق تامين نمايد.
متن مصوب فوق مشتمل بر يك ماده به استناد قانون نحوه خريد ماشين آلات و ساير لوازم براي اجراي طرحهاي مصوب برنامه هاي عمراني كشور مصوب 24/3/1345 و پيرو تصميم متخذه مورخ 8/8/1347 كميسيون دارايي مجلسين در تاريخ نوزدهم آذر ماه يك هزار و سيصد و چهل و هشت به تصويب كميسيون دارايي مجلس شوراي ملي و در تاريخ اول دي ماه يك هزار و سيصد و چهل و هشت به تصويب كميسيون دارايي مجلس سنا رسيده است .
رييس مجلس سنا - جعفر شريف امامي:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1348/10/01 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران