آئين نامه اجرائي ماده 96 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي


ماده 1 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت در صورت
احتياج مي توانند با رعايت مقررات اين آيين نامه افسران و درجه داران و
همرديفان بازنشسته تابع قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي را موقتا به
كار گمارند.
ماده 2 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت در صورتي مجاز
به كار گماردن افسران و درجه داران و همرديفان بازنشسته تابع قانون
استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي هستند كه در آن وزارتخانه ها يا موسسه افسر
يا مستخدمي كه قادر به انجام شغل مورد نظر در شرايط و سطح مشابه باشد
وجود نداشته باشد.
مشاغلي كه به اين قبيل بازنشستگان ارجاع مي شود بايد با تخصص آنان منطبق
بوده و شرايط لازم براي تصدي اين گونه مشاغل را دارا باشند.
ماده 3 - هر يك از وزارتخانه ها و موسسات كه با رعايت مفاد ماده 2 اين
آيين نامه به خدمت افسران و درجه داران و همرديفان بازنشسته تابع قانون
استخدام نيروهاي مسلح احتياج داشته باشند مكلفند قبل از به كار گماردن
آنان ضمن اعلام مشخصات اشخاص مورد نظر پستي را كه به آنها واگذار خواهد شد
براي كسب موافقت به وزارت جنگ پيشنهاد كنند.
ماده 4 - وزارت جنگ با جلب نظر مقامات امنيتي و با توجه به سوابق
خدمتي افسران و همرديفان بازنشسته پيشنهاد شده به شرط تاييد صلاحيت خدمتي
اجازه اشتغال موقت هر يك از پيشنهادشدگان را از پيشگاه اعليحضرت همايون
شاهنشاه بزرگ ارتشتاران استدعا خواهد نمود در مورد درجه داران و همرديفان
آنها وزارت جنگ پس از جلب نظر مقامات امنيتي و با توجه به سوابق خدمت
آنان تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد.
ماده 5 - حق الزحمه افسران و درجه داران و همرديفان بازنشسته كه طبق
مقررات اين آيين نامه به كار گمارده مي شوند با توافق طرفين تعيين و ميزان
آن در هر صورت نبايد از نصف حقوق بازنشستگي آنان كمتر و از مجموع حقوق و
مزاياي پست مورد تصدي بيشتر باشد.
تبصره 1 - حق الزحمه افسران و درجه داران و همرديفان بازنشسته كه در
وزارتخانه ها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت به كار گمارده شده اند تا
تاريخ تصويب اين آيين نامه بر اساس توافقي كه به عمل آمده پرداخت خواهد
شد.
تبصره 2 - ميزان فوق العاده و هزينه سفر ماموريت روزانه بر مبناي
مجموع حقوق و مزاياي پست مورد تصدي و بر اساس مقررات مورد عمل موسسه محل
خدمت قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره 3 - از نظر مرخصي و معذوريت پزشكي اين افسران و درجه داران و
همرديفان مشمول مقررات مربوط به كارمندان شاغل سازمانهايي كه آنان را به
كار مي گمارند خواهند بود.
ماده 6 - افسران و درجه داران و همرديفان بازنشسته كه طبق مقررات اين
آيين نامه به كار گمارده مي شوند از لحاظ انضباطي و اداري تابع مقررات
سازماني خواهند بود كه در آن انجام وظيفه مي كنند.
ماده 7 - افسران و درجه داران و همرديفاني كه طبق مقررات اين آيين نامه
به كار گمارده مي شوند جز در مواردي كه طبق مقررات نيروهاي مسلح شاهنشاهي
اجازه داده شده است حق استفاده از لباس و علايم و درجات نظامي را در هيچ
يك از سازمانهاي كشوري و ارتشي ندارند.
ماده 8 - مفاد اين آيين نامه از تاريخ اصلاح ماده 96 قانون استخدام نيروهاي
مسلح شاهنشاهي قابل اجرا خواهد بود.
آيين نامه فوق مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره به استناد قانون اصلاح ماده
نود و شش قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي در تاريخ نوزده تير ماه يك
هزار و سيصد و چهل و هشت به تصويب كميسيونهاي نظام و امور استخدام و
سازمانهاي اداري مجلس شوراي ملي و در تاريخ بيست و سوم تير ماه يك هزار و
سيصد و چهل و هشت شمسي به تصويب كميسيونهاي شماره 2 (جنگ ) و شماره سه
(امور استخدام ) مجلس سنا رسيده است .
رييس مجلس سنا - جعفر شريف امامي

:شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1348/04/23 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران