قانون اصلاح قانون مربوط به اعطاي درجات موقت به افسران نيروهاي هوائي و دريائي ارتش


ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون عنوان قانون مربوط به اعطاي
درجات موقت به افسران نيروهاي هوايي و دريايي ارتش موضوع قانون مصوب 21
/3/1343 به قانون مربوط به اعطا و سلب درجات موقت به افسران ارتش
شاهنشاهي تبديل و مقررات قانون مزبور به شرح زير اصلاح مي شود.
در ارتش شاهنشاهي علاوه بر درجات ثابت در موارد لزوم و با رعايت مقررات
اين قانون درجات موقت افسري نيز اعطا مي شود.
تبصره 1 - اعطا و سلب درجات موقت با اعليحضرت همايون شاهنشاه خواهد
بود.
تبصره 2 - به منظور تامين نيازمندي سازماني و حفظ تعادل در سلسله
مراتب در موارد استثنايي و در صورت احراز شرايط زير ممكن است افسران به
يك يا چند درجه موقت بالاتر از درجه مربوط نائل شوند:
الف - لياقت و شايستگي
ب - دارا بودن شرايط ترفيع طبق مقررات قانون استخدام نيروهاي مسلح
شاهنشاهي (به استثناي شرط مدت توقف در درجه ).
تبصره 3 - افسران كه به درجه موقت نايل مي شود در تمام مدتي كه حق
استفاده از درجه مزبور را دارد حقوق و مزاياي همان درجه را دريافت خواهد
داشت .
تبصره 4 - ترفيع افسران مذكور در تبصره 2 از لحاظ درجات ثابت تابع
مقررات قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي است و نيل به يك درجه بالاتر
پس از طي حداقل مدت توقف در هر درجه امكان پذير است .
تبصره 5 - تا موقعي كه درجه موقت افسري به درجه ثابت تبديل نشده در
صورت رفع نياز سازماني يا مشاهده عدم شايستگي از وي و يا در صورتي كه
فاقد شرايط قانوني ترفيع با توجه به بند ب تبصره 2 گردد حق استفاده از
درجه موقت مزبور و حقوق و مزاياي مربوط از او سلب خواهد شد در اين صورت
از حقوق و مزاياي درجه ثابت مربوط برابر مقررات قانون استخدام نيروهاي
مسلح شاهنشاهي استفاده خواهد نمود.
تبصره 6 - در صورتي كه افسري در حين استفاده از درجه موقت بازنشسته
يا معلول شود يا فوت كند عنوان و مزاياي درجه موقت از وي سلب و ماخذ
احتساب حقوق بازنشستگي يا وظيفه يا مستمري بر مبناي حقوق درجه ثابت خواهد
بود مگر در مورد افسر شهيد كه يك روز قبل از شهادت به يك درجه بالاتر از
درجه ثابت مربوط نايل و حقوق درجه جديد مبناي احتساب مستمري وارث خواهد
بود.
تبصره 7 - آيين نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت جنگ تدوين و تصويب و
به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
وزارت جنگ مامور اجراي اين قانون است .
قانون فوق مشتمل بر يك ماده و هفت تبصره در جلسه فوق العاده روز سه شنبه
اول مهر ماه يك هزار و سيصد و چهل و هشت به تصويب مجلس شوراي ملي و در
جلسه فوق العاده روز شنبه پنجم مهر ماه يك هزار و سيصد و چهل و هشت شمسي
به تصويب مجلس سنا رسيده است .
رييس مجلس سنا - جعفر شريف امامي

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1348/07/05 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران