قانون اصلاح ماده 2 قانون مدني


ماده واحده - ماده 2 قانون مدني به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 2 - قوانين پانزده روز پس از انتشار در سراسر كشور لازم الاجرا است مگر
آن كه در خود قانون ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ روز دوشنبه
بيست و ششم آبان ماه 1348 در جلسه روز پنجشنبه بيست و نهم آبان ماه يك
هزار و سيصد و چهل و هشت شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1348/08/29 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران