قانون معافيت گمركي و عوارض غير گمركي كالاهايي كه تحت رژيم كابوتاژ حمل مي شود


ماده واحده - كليه كالاهايي كه بر اساس مقررات فصل دوم از باب ششم
آيين نامه اجراي قانون اصلاح تعرفه گمركي مصوب تير ماه 1337 بين بنادر جنوب
كشور و جزاير و بنادر خليج فارس و درياي عمان به طور كابوتاژ حمل مي شود
از پرداخت كارمزد و هزينه هاي گمركي كه در ماده 217 آيين نامه گمركي
پيش بيني شده و همچنين عوارض غير گمركي معاف است .
تبصره - وزارت دارايي مامور اجراي اين قانون است .
قانون فوق مشتمل بر يك ماده و يك تبصره پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در
تاريخ روز دوشنبه بيست و ششم آبان ماه 1348 در جلسه روز پنجشنبه ششم آذر
ماه يك هزار و سيصد و چهل و هشت شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار
گرفت .
رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1348/09/06 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران