هرچند استفاده از مقررات بازنشستگي موسسه محل خدمت موضوع تبصره 3 ماده 144قانون استخدام كشوري موكول به تقاضاي مستخدمين رسمي مشمول قانون مزبوراستليكن مفادتبصره فوق الاشعار مفيد اعمال حق يادشده بطورمستمر،يا متوالي نيستتاريخ رسيدگي 19/9/63 كلاسه پرونده 63/61 دادنامه 95

راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور
هرچنداستفاده ازمقررات بازنشستگي موسسه محل خدمت موضوع تبصره 3 ماده 144 قانون استخدام كشوري موكول به تقاضاي مستخدمين رسمي مشمول قانون مزبوراست وموسسات مربوطه نيزعلي الاصول درمواردي كه راساوبدون درخواست ،مستخدمين موصوف رابازنشسته مي نمايندمكلف به مراعات حق انتخاب مذكوروتدارك فرصت وامكان لازم درطريق استيفاي آن مي باشند،ليكن مفادتبصره فوق الاشعارمفيداعمال حق يادشده بطورمستمر،يامتوالي نيست . بنابراين دادنامه شماره 92-25/2/62شعبه چهارم ديوان بارعايت حق مكتسب مزبورموافق اصول وموازين قانوني تشخيص داده مي شود.اين راي به حكم قسمت اخيرماده 20قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوطه درمواردمشابه لازم الاتباع است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
شماره ه/90 11/10/1363
بسمه تعالي
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
موضوع :بررسي آراءصادره ازشعب چهارم وششم ديوان ازحيث تناقض با يكديگر.
مقدمه :الف - شعبه چهارم ديوان درخصوص شكايت مطروحه بطرفيت شهرداري تهران بشرح پرونده كلاسه 61/525 بموجب دادنامه شماره 92- 25/2/62چنين راي داده است (باتوجه به محتويات پرونده به ويژه مفادلايحه جوابيه چون شاكي برابرنامه مورخ 24/7/59 كه به شماره 19456-24/7/59 ثبت دفترشهرداري منطقه 9گرديده بااستفاده ازحق انتخاب مندرج درتبصره 3ماده 144قانون استخدام كشوري طبق تبصره ماده 74قانون مزبوردرخواست بازنشستگي نموده وابلاغ بازنشستگي نيزبرمبناي درخواست وحق انتخاب او صادرگرديده است ازطرفي امكان اختياردراجراي مقررات استخدامي مورد نظرفقط منحصربه زمان اشتغال بوده وبعدازصدورابلاغ بازنشستگي تسري ندارد لذاانجام تقاضاي مشاراليه موقعيت قانوني نداردچون تخلفي ازمقررات درموردشاكي مشهودنيست به استنادماده اول قانون ديوان عدالت اداري به ردشكايت شاكي اظهارنظرمي شود.اين راي قطعي است )
ب - شعبه ششم ديوان درپرونده كلاسه 61/1132درخصوص شكايت مطروحه بطرفيت شهرداري تهران درزمينه استفاده ازمقررات بازنشستگي مقرردر آئيننامه استخدامي شهرداري تهران بشرح دادنامه شماره 539-25/6/63چنين راي داده است "درتبصره 3ماده 144قانون استخدام كشوري (كه حاكي ازاينست كه مستخدم درصورت تمايل مي توانددرخواست كندمشمول مقررات بازنشستگي موسسه محل خدمت خودشود)قيدي ازاينكه حق استفاده ازتبصره فوق مخصوص كارمندان شاغل مي باشدوپس ازصدورحكم بازنشستگي مستخدم حق تقاضاي اجراي مفادتبصره مزبوررانداردبعمل نيامده است عليهذاشكايت شاكي موجه و نامبرده حق استفاده ازتبصره 3ماده 144قانوني استخدام كشوري رادارد.اين حكم قطعي است ."
بنابه درخواست شماره 2965/250-8/8/63اداره كل حقوقي شهرداري تهران موضوع اعلام تناقض آراءفوق الذكرهيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ 19/9/63به رياست حضرت آيت الله آقاي حاجي شيخ غلامرضارضواني و باشركت روساي شعب ديوان تشكيل شده وپس ازبررسي پرونده هاي مربوطه و تبادل نظرومشاوره دادنامه هاي موردبحث رابه اكثريت آراءمتناقض تشخيص داده وبااعلام پايان رسيدگي ذيلامبادرت به انشاءراي مي نمايند:

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 11625-1/11/63
مجموعه قوانين سال 1367 صفحه 442-444


95 :شماره انتشار راي وحدت رويه :نوع قانون
1363/11/01 :تاريخ ابلاغ 1363/09/19 :تاريخ تصويب
ماليات برمشاغل
شوراي اسلامي كار
مضاربه
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران