لايحه قانوني راجع به معافيت سه هزار و پانصد تن پودرهاي وارداتي از پرداخت حقوق گمركي و سودبازرگاني


شماره 11000ش 27/1/1359
وزارت بازرگاني
لايحه قانوني راجع به معافيت سه هزار و پانصد تن پودرهاي وارداتي از پرداخت حقوق و عوارض گمركي كه در جلسه مورخ 16/1/1359 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است به پيوست ابلاغ مي گردد.

ماده واحده _ مقدار سه هزار تن پودرهاي وارداتي مشمول تعرفه 01/34 كه توسط سازمان تعاون مصرف شهر و روستا از طريق شركت بازرگاني دولتي ايران وارد گرديده از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف است.
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

10247 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1359/02/13 :تاريخ ابلاغ 1359/01/16 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت بازرگاني
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران