لايحه قانوني راجع به ترخيص سي دستگاه وانت دو كابين به نام ژاندامري جمهوري اسلامي ايران با معافيت از پرداخت حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني


روزنامه رسمي شماره 10247 _ 13/2/1359
شماره 1192 26/1/1359
وزارت بازرگاني
لايحه قانوني راجع به ترخيص سي دستگاه وانت دو كابين به نام ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران با معافيت از پرداخت حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني كه در جلسه مورخ 23/1/1359 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است به پيوست ابلاغ مي گردد.

ماده واحده_ ترخيص سي دستگاه وانت دو كابين به نام ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران با معافيت از پرداخت حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني بلامانع است
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

10247 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1359/02/13 :تاريخ ابلاغ 1359/01/23 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت بازرگاني
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران