لايحه قانوني راجع به الحاق يك تبصره به بند 11 ماده 29 قانون امور گمركي


شماره 1232 26/1/1359
وزارت امور اقتصادي و دارائي
لايحه قانوني راجع به الحاق يك تبصره به بند 11 ماده 29 قانون امور گمركي كه در جلسه مورخ 9/1/1359 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است به پيوست ابلاغ مي گردد.

ماده واحده _ تبصره زير به بند 11 ماده 29 قانون امور گمركي اضافه ميشود:
تبصره _ اظهار خلاف موضوع بند 11 در مورد فرش صادراتي در صورتي محقق ميشود كه ارزش استنباطي گمرك كه بيشتر از 30 درصد ارزش اظهار شده كالا باشد. در مورد فرشهائي كه ارزش استنباطي گمرك تا 15 درصد بيشتر از ارزش اظهار شده باشد به صادر كننده كتباً اخطار خواهد شد كه در اظهارنامه خود دقت نمايد. چنانچه صادركننده دو اخطار دريافت كند كارت بازرگاني نامبرده براي سه سال باطل خواهد شد. در مورد فرشهائي كه ارزش استنباطي گمرك بين 15 تا 30 درصد بيشتر از ارزش اظهار شده باشد جريمه اي معادل 2 درصد نسبت به تفاوت بين ارزش اظهاري و ارزش استنباطي اخذ خواهد شد.
فرشهاي توقيف شده در گمرك تابع اين قانون و بند 11 ماده 29 نميشود و ميتوانند باقيمت استنباطي گمرك صادر شوند.
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

10244 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1359/02/09 :تاريخ ابلاغ 1359/01/09 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت امور اقتصادي و دارائي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران