لايحه قانوني راجع به اسكان موقت ساكنين گودها و زاغه ها و افرادي كه محل سكونتشان امن براي زندگي نيست در واحدهاي مسكوني خالي


شماره 970 24/1/1359
وزارت مسكن و شهرسازي
لايحه قانوني راجع به اسكان موقت ساكنين گودها و زاغه ها و افرادي كه محل سكونتشان امن براي زندگي نيست در واحدهاي مسكوني خالي كه در جلسه مورخ 14/1/1359 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است به پيوست ابلاغ مي گردد.

ماده واحده _ به وزارت مسكن وشهرسازي اجازه داده ميشود كه از واحدهاي مسكوني خالي كه بدون جهت خالي است و آماده اجاره و فروش است جهت اسكان موقت ساكنين گودها و زاغه ها و آندسته از افراد كه محل سكونتشان امن براي زندگي نيست استفاده نمايند. خسارت وارده در طول استفاده از اين ساختمانها بعهده وزارت مسكن و شهرسازي ميباشد در صورت تمايل مالكين طبق قانون طرح استفاده از خانه هاي خالي اينگونه خانه ها خريداري و يا اجاره ميشود.
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

10243 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1359/02/08 :تاريخ ابلاغ 1359/01/14 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت مسكن و شهرسازي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران