لايحه قانوني راجع به الحاق يك تبصره بعنوان تبصره 3 به لايحه قانوني مربوط به پاكسازي و ايجاد محيط مساعد براي رشد نهادهاي انقلاب در وزارتخانه ها و دانشگاهها و بانكها و موسسات و شركتهاي دولتي


شماره 10876_ش 25/1/1359
سازمان امور اداري و استخدامي كشور
لايحه قانون الحاق يك تبصره بعنوان تبصره 3 به لايحه قانوني مربوط به پاكسازي و ايجاد محيط مساعد براي رشد نهادهاي انقلاب در وزارتخانه ها و دانشگاهها و بانكها و موسسات و شركتهاي دولتي كه در جلسه مورخ 16/1/59 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است به پيوست ابلاغ مي گردد.

ماده واحده _ تبصره زير بعنوان تبصره 3 بماده واحده مربوط به پاكسازي و ايجاد محيط مساعد براي رشد نهادهاي انقلاب در وزارتخانه ها و دانشگاهها و بانكها و موسسات و شركتهاي دولتي الحاق ميشود:
تبصره 3 _ هيئتهاي پنج نفري مذكور در اين ماده ميتواند بعنوان مجازات سابقه خدمت مستخدمين را بازخريد و مستخدم مزبور را از خدمت دولت معاف كنند پرداخت وجوه در ازاء بازخريد خدمت بمستخدمين مشمول قانون استخدام كشوري و مستخدميني كه مقررات خاص در مورد نحوه بازخريد ندارند بترتيب مذكور در تبصره هاي ذيل ماده 120 قانون استخدام كشوري و در مورد ساير مستخدمين طبق مقررات خاص خود خواهد بود.
مفاد اين تبصره در مورد كارمندانيكه قبلا بموجب آراء صادره هيئتهاي پنج نفري مامور تصفيه و پاكسازي محكوم ببازخريد ايام خدمت شده اند نافذ ميباشد.
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

10243 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1359/02/08 :تاريخ ابلاغ 1359/01/16 :تاريخ تصويب
:موضوع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران