لايحه قانوني مربوط به الحاق يك بند بعنوان بند و به تبصره 3 لايحه قانوني راجع به اصلاح لايحه قانوني اجازه فروش خانه هاي سازماني


شماره 248 24/1/1359
وزارت راه و ترابري
لايحه قانوني راجع به الحاق يك بند بعنوان بند (و) به تبصره 3 لايحه قانوني راجع به اصلاح لايحه قانوني اجازه فروش خانه هاي سازماني مصوب 29/11/1358 كه در جلسه مورخ 16/1/1359 بتصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است به پيوست ابلاغ ميگردد.

ماده واحده - بند زير بعنوان بند و به تبصره 3 لايحه قانوني راجع به اصلاح قانوني اجازه فروش خانه هاي سازماني مصوب 29/11/1358 اضافه مي شود :
و - سازمان هواپيمائي كشوري
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1359/01/16 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت راه وترابري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران