لايحه قانوني مربوط به الحاق يك بند به تبصره 3 لايحه قانوني راجع به اصلاح لايحه قانوني اجازه فروش خانه هاي سازماني


شماره 102696 - ش 18/1/1359
وزارت راه و ترابري
لايحه قانوني مربوط به الحاق يك بند به تبصره 3 لايحه قانوني راجع به اصلاح لايحه قانوني اجازه فروش خانه هاي سازماني مصوب 29/11/1358 كه در جلسه مورخ 6/1/1359 به تصويب شوراي انقلاب اسلامي ايران رسيده است به پيوست ابلاغ مي گردد.

ماده واحده - بند زير بعنوان بند ه به تبصره 3 لايحه قانوني راجع به اصلاح لايحه قانوني اجازه فروش خانه هاي سازماني مصوب 29/11/58 اضافه مي شود :
ه _ راه آهن دولتي ايران .
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

:شماره انتشار :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1359/01/06 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت راه وترابري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران