مطالبه رويت اصول اسناد


راي ديوان عالي كشور
مطابق ماده 309قانون آئين دادرسي مدني هرگاه يكي ازطرفين لازم دانست اصل سندطرف مقابل رابه بيندبايدتاسه روزپس ازابلاغ رونوشت سندي كه به رويت اصل آن احتياج است به دفتردادگاه اطلاع بدهدبنابراين اگررونوشت مدارك طرف مقابل ازطرف دفتردادگاه بدوي به وكيل اوابلاغ گرددومشاراليه به دفترآن دادگاه احتياج خودرابه رويت اصل اطلاع ندهدبااين حال درخواست ارائه اصل سنددرمرحله پژوهشي وصدورقرارخروج مدرك مزبورازعداددلائل به واسطه ارائه ندادن اصل درآن مرحله بي موردخواهدبود.

حكم شماره 252/7-29/7/20شعبه 4

مرجع :
مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي )
ازسال 1311 تاسال 1330
تاليف : احمدمتين
اسفندماه 1330
8

7252 :شماره انتشار :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1320/07/29 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران