اگر نسبت به مهر منتسب در سند ابرازي تكذيب شود دادگاه نبايد بدون تحقيق از اشخاص معرفي شده و به استناد قانون شهادت وامارات تقاضاي مزبوررابي تاثير بداند


راي ديوان عالي كشور
اگر از طرف خواهان نسبت به مهرمنتسب به او درسند ابرازي طرف مقابل تكذيب شود و از ناحيه خوانده مزبوراشخاصي بعنوان مطلع معرفي وبراي احراز صحت مهرتقاضاي تحقيق ازآنهاگردددادگاه نبايدبدون تحقيق ازاشخاص مذكوربه استناد قانون شهادت و امارات تقاضاي مزبوررابي تاثيروغيرقابل قبول دانسته واظهارعقيده برعدم احرازصحت انتساب مهرنمايدچه براي شمول قانون شهادت و امارات نسبت به موردوجهي بنظرنمي رسد.
حكم شماره 83-15/1/16شعبه 4

مرجع :
مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي )
ازسال 1311 تاسال 1330
تاليف : احمدمتين
اسفندماه 1330
8

83 :شماره انتشار :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1316/01/15 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران