آئين نامه ترفيعات افسران شهرباني كل كشور


ماده 1 - از تاريخ تصويب اين آيين نامه كل كشور فقط كساني مي توانند به
مقام افسري نائل شوند كه فارغ التحصيل دانشكده افسري شهرباني بوده و براي
قسمتهاي انتظامي اختصاص داده شوند.
تبصره 1 - منظور از قسمتهاي انتظامي قسمتهايي است كه كارمندان آن
برابر مقررات داخلي شهرباني با لباس اونيفورم انجام وظيفه مي نمايند.
تبصره 2 - دانشجوياني كه در سال 1339 به درجه ستوان دومي مفتخر مي شوند
و افسران فعلي شهرباني كه آموزشگاه عالي شهرباني يا دانشكده افسري ارتش
را طي نموده اند از مزاياي ترفيع فارغ التحصيلان دانشكده افسري شهرباني
استفاده خواهند كرد.
ماده 2 - ترفيع درجه افسران پس از احراز شرايط مندرج در اين آيين نامه
بنا به پيشنهاد شهرباني كل كشور منوط به تصويب اعليحضرت همايون شاهنشاه
خواهد بود.
ماده 3 - براي نيل به مقام افسري و همچنين ترفيع از درجه سرهنگي به
بالا فرمان همايوني صادر خواهد شد.
ماده 4 - ترفيع درجه افسران فقط در يكم مهر ماه هر سال اعطا خواهد شد
مگر در مواردي كه در قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي ترتيب ديگري
پيش بيني شده باشد كه عينا درباره افسران شهرباني نيز اجرا خواهد شد.
ماده 5 - جمع كل افسران هر درجه نبايد از نود و پنج درصد محلهاي
سازماني شهرباني كل كشور در درجه مربوط تجاوز كند.
تبصره - حداكثر درجات امرا نبايستي از يك و نيم درصد جمع كل درجات
افسري تجاوز كند.
ماده 6 - حداقل توقف در درجات براي ترفيع افسران و ترتيب آن به شرح
زير است :
درجه حداقل توقف
----------------------------------------------
1 - از ستوان دومي به ستوان يكمي 3 سال
2 - از ستوان يكمي به سرواني 4 سال
3 - از سرواني به سرگردي 6 سال
4 - از سرگردي به سرهنگ دومي 5 سال
5 - از سرهنگ دومي به سرهنگي 2 سال
6 - از سرهنگي به سرتيپي 3 سال
تبصره - مدت توقف در درجات سرتيپي و بالاتر (مطابق ترتيب درجات مذكور
در قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي ) منوط به اراده سنيه شاهانه است .
ماده 7 - افسران شهرباني كه فارغ التحصيل آموزشگاه ستواني سابق شهرباني
يا آموزشگاه هاي ستواني ارتش باشند از لحاظ ترفيع به دو طبقه تقسيم
مي شوند.
الف - طبقه اول افسراني كه داراي گواهينامه دوره كامل متوسطه باشند
حداقل توقف در درجات براي اين افسران به شرح زير خواهد بود.
درجه حداقل توقف
----------------------------------------------
2 - از ستوان سومي به ستوان دومي 3 سال
2 - از ستوان دومي به ستوان يكمي 4 سال
2 - از ستوان يكمي به سرواني 5 سال
3 - از سرواني به سرگردي 7 سال
تبصره - ترفيع بعدي آنان تابع مقررات عمومي اين آيين نامه خواهد بود.
ب - طبقه دوم - افسراني كه فاقد گواهينامه دوره كامل متوسطه باشند
اين افسران حداكثر تا درجه سرهنگ دومي ترفيع يافته و حداقل مدت توقف آنان
در هر يك از درجات براي ترفيع به درجه بالاتر يك برابر و نيم مدت توقف
فارغ التحصيلان دانشكده افسري شهرباني خواهد بود در صورتي كه از تاريخ
تصويب اين آيين نامه درجاتشان بالاتر از سرهنگ دومي باشد نيل به درجات بالاتر
موكول به طي مدارج تحصيلي مندرج در آيين نامه خواهد بود.
تبصره - كساني كه در تاريخ تصويب اين آيين نامه با درجه افسري در
شهرباني كل كشور مشغول به خدمت مي باشند و هيچ گونه مدرك تحصيلي ندارند با
گذراندن دوره ويژه جزو افسران اين طبقه محسوب خواهند شد.
ماده 8 - نيل به درجه سرگردي براي افسران شهرباني كه فارغ التحصيلان
دانشكده افسري شهرباني يا آموزشگاه عالي شهرباني باشند علاوه بر احراز
شرايط مندرج در اين آيين نامه موكول به طي يكي از دوره هاي تخصصي شهرباني
خواهد بود.
تبصره 1 - افسراني كه در كشورهاي خارجه يكي از دوره هاي تخصصي مذكور
در اين ماده را طي كرده باشند از مقررات اين ماده معاف خواهند بود مشروط
بر آن كه ارزش تحصيلات آنان به تشخيص اداره آموزش و پرورش شهرباني كل كشور
معادل ارزش آنان تحصيلات يكي از دوره هاي تخصصي باشد.
تبصره 2 - افسران فعلي شهرباني كه فارغ التحصيل دانشكده افسري ارتش
باشند نيز مشمول مقررات اين ماده خواهند بود.
ماده 9 - نيل به درجه سرهنگي علاوه بر احراز شرايط مقرر در اين
آيين نامه موكول به طي دوره عالي شهرباني نيز خواهد بود.
ماده 10 - نيل به درجه سرتيپي علاوه بر احراز شرايط مقرر در اين
آيين نامه موكول به طي دوره نهايي شهرباني خواهد بود.
تبصره 1 - افسراني كه داراي دانشنامه دكتري در رشته هاي مختلف پزشكي
دامپزشكي - دندانپزشكي و داروسازي و يا رشته هاي مختلف حقوق (قضايي - سياسي
- اقتصادي ) مي باشند از مقررات مواد 8 و 9 و 10 و افسراني كه يكي از
دوره هاي عالي رسته اي ارتش را طي كرده اند از طي دوره عالي شهرباني و
افسراني كه دانشگاه جنگ را طي كرده اند از طي دوره نهايي شهرباني معاف
خواهند بود.
تبصره 2 - شهرباني كل كشور مكلف است در سال 1339 دوره هاي عالي و
نهايي را كه مدت هر يك كمتر از يك سال تحصيلي نخواهد بود تشكيل دهد.
ماده 11 - در غير شرايط تحصيلي مذكور در ماده 10 نيل به درجه سرتيپي
در موارد استثنايي منوط به اراده سنيه شاهانه است .
ماده 12 - براي نيل به ترفيع كليه افسران بايستي حداقل نصف مدت مقرر
در مواد 6 و 7 اين آيين نامه را در درجات اخير در شهرباني كل كشور شاغل
شغل سازماني باشند ولي تمام مدت انتساب در زمان تحصيلي و اسارت جزو مدت
خدمت براي ترفيع محسوب خواهد شد.
تبصره - منتسبين افسراني هستند كه مشمول يكي از موارد زير باشند:
الف - موقتا به مشاغل مخصوصي گمارده شده كه در سازمان شهرباني كل
كشور براي آن مشاغل محل معيني پيش بيني نشده است .
ب - در يكي از مدارس داخله و يا خارجه از طرف شهرباني كل كشور مشغول
تحصيل باشند.
ج - به واسطه حذف يا انحلال محل سازماني موقتا بدون شغل شوند.
د - افسراني كه مدت بيماري آنها بيش از چهار ماه ادامه پيدا كند تا
يك سال مگر اين كه اين بيماري به سبب خدمت باشد.
ه - افسراني كه اسير مي شوند در تمام مدتي كه در اسارت هستند و در
صورتي كه از اسارت خارج شوند حداكثر تا 6 ماه كه بايد به آنان شغل ارجاع
شود در حال انتساب باقي خواهند بود.
و - مامور خدمت در ساير وزارتخانه ها يا بنگاه هاي ملي يا دولتي شوند.
ماده 13 - موارد زير جزو مدت خدمت براي ترفيع در آخرين درجه محسوب
نخواهد شد:
الف - مدت زنداني محاكماتي .
ب - مدت تجديد دوره هاي تحصيلي براي افسران دانشجو كه از عهده
امتحانات مربوطه برنيامده اند.
ماده 14 - افسراني كه تحت پيگرد واقع شوند در صورت احراز ساير شرايط
جز صورت ترفيع بگيرها منظور و ترفيع درجه آنان به شرح زير خواهد بود:
الف - مادامي كه تحت پيگرد هستند ترفيع آنان معلق خواهد بود.
ب - اگر پرونده آنان پس از ابلاغ ترفيع ساليانه منتهي به صدور قرار
منع پيگرد يا راي قطعي برائت گردد و در صورت ترفيع بگيرها منظور شده و به
پيشگاه اعليحضرت همايون شاهنشاه گزارش شده باشد از تاريخ استحقاق به
ترفيع درجه نائل خواهند شد.
ماده 15 - هر تغييري كه در مقررات مربوط به مدت ترفيع درجه افسران
نيروهاي مسلح شاهنشاهي داده شود در مورد ترفيع درجه افسران شهرباني كل
كشور نيز اجرا خواهد شد و چنانچه تغيير مذكور راجع به شرايط و موانع
ترفيع درجه باشد كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور و وزارت جنگ و
شهرباني كل كشور مقررات مشابهي تنظيم تا پس از تصويب هيات وزيران به موقع
اجرا گذاشته شود.
ماده 16 - اين آيين نامه به موجب ماده پنجم قانون تاسيس دانشكده افسري
شهرباني مصوب ششم تير ماه 1338 تنظيم گرديد.
آيين نامه فوق كه مشتمل با شانزده ماده و يازده تبصره است در تاريخ هيجدهم
خرداد ماه 1339 به تصويب كميسيونهاي كشور و نظام مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت

:شماره انتشار :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1339/03/18 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران