قانون راجع به فارغ التحصيلهاي دبيرستانهاي فلاحتي


ماده واحده - محصلين دبيرستانهاي فلاحتي كه داوطلب آموزگاري بوده و
تحصيلات خود را در آن دبيرستان بر طبق پروگرام مصوب شوراي عالي معارف در
رشته مزبور تعقيب نمايند پس از فراغ از تحصيل در زمره فارغ التحصيلهاي
دانشسراهاي مقدماتي محسوب و مشمول مقررات مربوطه قانون تربيت معلم مصوب
19 اسفند ماه 1312 خواهند بود.
تبصره - ليسانسيه هاي دانشسراي عالي از سابق و لاحق مشمول قانون تربيت
معلم خواهند بود.
اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه سوم دي ماه يك هزار و سيصد و
سيزده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - دادگر

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1313/10/03 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران