قانون اجازه الحاق دولت ايران به قرارداد بين المللي اتومبيلراني


ماده واحده - مجلس شوراي ملي الحاق دولت ايران را به قرارداد
بين المللي اتومبيلراني كه مشتمل بر 17 ماده است و در تاريخ 24 آوريل 1926
در پاريس از طرف نمايندگان دولت شاهنشاهي به امضا رسيده تصويب مي نمايد.
اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه سوم دي ماه يك هزار و سيصد و
سيزده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - دادگر

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1313/10/03 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران