قانون مربوط به وصول عوارض از بنزين به منظور كمك به مستمندان


ماده اول - به منظور تامين اعتبار خاصي براي كمك به مستمندان و به كار
گماردن آنها از تاريخ ششم آذر ماه 31 مبلغ بيست دينار از هر ليتر بنزين
مصرف داخلي كشور توسط شركت ملي نفت ايران وصول و بر طبق آيين نامه اي كه
توسط وزارت كشور تنظيم و به تصويب هيات وزيران مي رسد براي منظور فوق مصرف
گردد.
تبصره 1 - ثلث درآمد مذكور در اين ماده به بنگاه حمايت مادران و
كودكان پرداخت خواهد گرديد.
تبصره 2 - دولت مكلف است از تاريخ تصويب اين قانون تا شش ماه كليه
اشخاصي را كه با تكدي امرار معاش مي نمايند جمع آوري نموده و آنها را طبق
آيين نامه اي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد در هر نقطه كه صلاح بداند به
كار وادار نمايد.
ماده دوم - وزارت دارايي و وزارت كشور مامور اجراي اين قانون مي باشند.
اين قانون كه مشتمل بر دو ماده و دو تبصره است در جلسه پنجشنبه دهم اسفند
ماه يك هزار و سيصد و سي و چهار به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
نايب رييس مجلس شوراي ملي - امان الله اردلان

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1334/12/10 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران