قانون راجع به استخدام فارغ التحصيلهاي كلاس قضايي در وزارت داخله


ماده واحده - وزارت داخله مجاز است فارغ التحصيلهاي كلاس قضايي را با
حداكثر حقوق رتبه دو استخدام كشوري براي نيابت حكومت نقاطي كه محكمه
صلحيه يا بدايت ندارد استخدام نمايد و در صورتي كه مطابق قانون
فارغ التحصيلهاي كلاس قضايي بعد از دو سال خدمت رتبه قضايي آنان تثبيت
گرديد مادام كه در وزارت داخله مشغول خدمت هستند ترفيع آنان مطابق قانون
استخدام كشوري از رتبه اداري شروع مي شود كه حقوق دريافتي اول خدمت متناسب
آن باشد و به تخلفات آنان از قوانين قضايي در وزارت عدليه به ترتيب قانون
استخدام قضات و در امور اداري در وزارت داخله رسيدگي خواهد شد.
تبصره - فارغ التحصيلهاي كلاس قضايي كه يك الي دو سال در وزارت عدليه
سابقه خدمت داشته باشند حق تقدم خواهند داشت .
اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه سوم مهر ماه يك هزار و سيصد و
سيزده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - دادگر

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1313/07/03 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران