قانون اجراي اجازه اصلاح قانون ديوان محاسبات و قانون محاسبات عمومي پس از تصويب كميسيون قوانين ماليه


ماده واحده - به وزير ماليه اختيار داده مي شود از تاريخ تصويب اين
قانون هر يك از مواد قانون ديوان محاسبات و قانون محاسبات عمومي را كه
محتاج به اصلاح بداند تغيير داده و موارد لازمه را تهيه نموده پس از تصويب
كميسيون قوانين ماليه مجلس شوراي ملي به جاي قوانين فعلي به موقع اجرا
بگذارد اين مواد پس از آزمايش يك سال در عمل به مجلس شوراي ملي پيشنهاد
خواهد شد ولي مادام كه تكليف آن از طرف مجلس معين نشود به قوت خود باقي
خواهد بود.
اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه بيست و هفتم شهريور ماه يك
هزار و سيصد و سيزده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - دادگر

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1313/06/27 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران