قانون راجع به طبع اسكناسهاي جديد


ماده اول - بانك ملي ايران مجاز است 635 ميليون ريال اسكناس جديد طبع
نموده و از مجموع اسكناسهاي فعلي و اسكناسهايي كه به موجب اين قانون طبع
مي شود تا هشتصد ميليون ريال اسكناس در جريان داشته باشد مشروط به اين كه
هميشه معادل لااقل شصت درصد كل اسكناسهايي كه در جريان است مسكوك و شمش طلا
و نقره به طور ذخيره راكد اسكناس نگاه دارد.
بانك ملي ايران مي تواند تا رسيدن اسكناسهاي جديد و در صورت ضرورت معادل
يك صد ميليون ريال از اسكناسهايي كه به موجب قانون (12) مرداد 1311 طبع
شده به جريان بيندازد.
كليه اسكناسهاي فوق تابع مقررات قانون (22) اسفند ماه 1310 راجع به
نگاهداري ذخيره اسكناس و نظارت ذخيره مزبور و غيره خواهد بود.
ماده دوم - پس از رسيدن اسكناسهايي كه به موجب ماده (1) اين قانون طبع
خواهد شد بانك مكلف است از مجموع اسكناسهاي فعلي و اسكناسهاي جديد معادل
سيصد ميليون ريال به طور ذخيره نگاهداري كرده و فقط آن را به جاي
اسكناسهايي منتشر نمايد كه به واسطه اندراس از جريان خارج مي شود.
ماده سوم - 53 خروار و 88 من و 22 سير و 14 مثقال (15875396 گرم ) طلايي
كه دولت از محل ذخيره مملكتي و ساير عوايد خود خريداري كرده به ذخيره
راكد اسكناس منتقل مي شود.
اين قانون كه مشتمل بر سه ماده است در جلسه بيستم شهريور ماه يك هزار و
سيصد و سيزده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - دادگر

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1313/06/20 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران