قانون تكميل قانون بانك فلاحتي و صنعتي ايران


ماده واحده - بانك فلاحتي و صنعتي ايران مجاز است به منظور انجام مقاصد
مقرره در قانون 17 دي ماه 1312 موسساتي از توليدكنندگان و همچنين
شركتهايي تاسيس نموده و وسايل مالي آنها را خواه به وسيله شركت در آنها و
خواه به وسيله اعطاي اعتبارات كه شرايط آن به موجب نظامنامه هيات وزرا
تنظيم خواهد شد ايجاد نمايد.
اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه سيزدهم شهريور ماه يك هزار و
سيصد و دوازده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - دادگر

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1312/06/13 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران