قانون تكميل قانون قنوات


ماده واحده - ماده ذيل در تحت نمره 10 تصويب و به قانون راجع به قنوات
مصوب 6 شهريور ماه 1309 اضافه مي شود:
ماده 10 - هر گاه اشخاص متعدد در رودخانه و يا نهر و يا چشمه و يا قناتي
براي مشروب ساختن اراضي معيني حقابه داشته باشند و يك يا چند نفر از آنها
بخواهند از حق مزبور براي مشروب نمودن زمين ديگري با تغيير مجراي اختصاصي
استفاده كنند شركا ديگر آب يا مجرا حق ممانعت نخواهند داشت مشروط بر اين
كه از اين اقدام ضرري متوجه اشخاص ذيحق نشود در مورد اين ماده اهل خبره
معين مي كنند كه چه مقدار آب و يا چه مقدار از زمان استفاده كردن از آب در
نقطه پايين تر كاسته شود مگر اين كه در تعين مقدار مزبور بين شركا اختلافي
موجود نباشد.
اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه سيزدهم شهريور ماه يك هزار و
سيصد و سيزده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - دادگر

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1313/06/13 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران