قانون راجع به حقوق انحصاري چاي داخلي


ماده اول - وزارت ماليه مجاز است براي جلوگيري از قاچاق هر يك از
اجناسي كه انحصار آن با دولت باشد مقرراتي راجع به الصاق تمبر يا باندرول
يا مهر يا بسته بندي خاص يا تهيه جنس به شكل و ترتيب معين وضع نمايد -
متخلفين از آن مقررات جز مرتكبين قاچاق محسوب و مطابق قوانين مربوطه
تعقيب و مجازات خواهند شد.
ماده دوم - دولت مجاز است نسبت به چاي داخلي از قرار هر من شش ريال
حقوق انحصاري دريافت نمايد عايدات حاصله تابع مقررات مواد 9 و 11 قانون 9
خرداد 1304 خواهد بود.
ماده سوم - محكوميت به جرم قاچاق مستلزم محروميت از كسب و تجارت جنس
موضوع قاچاق است براي پنج سال ولو اين كه اين محروميت در حكم محكمه قيد
نشده باشد.
محكمه مي تواند مدت محروميت را كمتر از پنج سال معين كند بدون اين كه
بتواند در هيچ صورت مدت را از دو سال كمتر قرار بدهد.
اين قانون كه مشتمل بر سه ماده است در جلسه هفتم مرداد ماه يك هزار و
سيصد و سيزده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - دادگر

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1313/05/07 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران