ورود به موضوع صرفا"حقوقي وخارج ازصلاحيت ذاتي وقانوني دادگاه انقلاب


دادنامه شماره : 11 - 24/3/1367

راي شعبه دوم دادگاه عالي انتظامي قضات
باعنايت به ماده 6 وتبصره 3 ماده 10 مكرر قانون تملك آپارتمانها مصوب 16/12/1343 وآئين نامه اجرائي قانون تملك آپارتمانهامصوب 8/2/1347، دادستان دادسراي انقلاب اسلامي ورئيس دادگاه انقلاب درورود به موضوع صرفا"حقوقي وخارج ازصلاحيت ذاتي وقانوني دادگاه انقلاب ودربي توجهي به قوانين و مقررات راجع به اداره امور شهرك و مديريت آن مرتكب تخلف شده اند0

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي ، تاليف احمدكريم زاده
موسسه انتشاراتي آيدا،چاپ موسسه چاپ وانتشارات محمدامين سال 1376

95

11 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1367/03/24 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران