لايحه قانوني انتقال وجوه حاصله از فروش اراضي يوسف آباد به بانك ساختماني


ماده 1 - وزارت دارايي مكلف است از تاريخ تاسيس بانك ساختماني منتها
تا يك ماه عمليات زير را انجام دهد:
الف - كليه وجوه حاصله از فروش اراضي يوسف آباد و آن چه از 5% پرداختي
صاحبان اراضي كه تا اين تاريخ مصرف نشده است و آن چه از سود متعلقه به
معاملات اقساطي را كه تاكنون وصول شده پس از وضع شش ميليون ريال بابت بهاي
يوسف آباد نقدا و كليه قبوض اقساطي بدهي صاحبان اراضي را كه هنوز وصول
نشده عينا به بانك مزبور تحويل نمايد.
ب - سهمي دولت از قنات يوسف آباد را به بانك ساختماني منتقل نمايد.
ج - بقيه اراضي يوسف آباد را كه تا تاريخ پنجم بهمن ابلاغ واگذاري آن
به نام كارمندان دولت صادر نشده است با كليه سوابق و پرونده هاي مربوطه به
بانك ساختماني منتقل نمايد.
تبصره - بانك ساختماني قائم مقام قانوني وزارت دارايي است كه نسبت به
صدور قباله به نام صاحبان آن و رفع اشكال و اختلاف بين كارمندان دولت و
وصول اقساط بدهي صاحبان اراضي اقدام نمايد كليه سوابق امر مربوطه به
اراضي يوسف آباد به بانك ساختماني تحويل خواهد شد.
ماده 2 - كليه وجوه دريافتي از وزارت دارايي طبق ماده يك اين قانون و
سود معاملات اقساطي و حق الشرب وصولي و 5% پرداختي صاحبان اراضي و بهاي
حاصله از فروش بقيه اراضي كه در اختيار بانك قرار مي گيرد توسط بانك
منحصرا به مصرف تامين آب كافي براي كليه قطعات يوسف آباد و نهركشي يا
لوله كشي و جدولسازي و تسطيح و آسفالت خيابانها و تهيه برق و ساختمان
اماكن عمومي از قبيل مسجد، دبستان ، دبيرستان ، پست ، بهداري ، بيمارستان و
ساير عمليات عمراني كوي مزبور خواهد رسيد.
ماده 3 - وزارت دارايي و وزارت كشاورزي (بانك ساختماني ) مامور اجراي
اين قانون مي باشند.
چون به موجب تبصره قانون الغا كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از
اختيارات دولت مكلف است لوايحي كه ادامه اجراي آنها را ضروري مي داند ظرف
مدت پانزده روز به هر يك از مجلسين تقديم نمايد و لوايح نامبرده كه با
رعايت ماده چهار آيين نامه مشترك ظرف مدت سه ماه به تصويب كميسيونهاي
مشترك برسد تا تصويب نهايي مجلسين قابل اجرا خواهد بود بنا بر اين لايحه
قانوني انتقال وجوه حاصله از فروش اراضي يوسف آباد به بانك ساختماني كه در
تاريخ بيست و هفتم بهمن ماه 1333 به تصويب كميسيونهاي مشترك رسيده موقتا
قابل اجرا مي باشد.
رييس مجلس سنا - ابراهيم حكيمي رييس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1333/11/27 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران