لايحه قانوني مربوط به پرداخت مستمري به وراث افسران و درجه داران و همرديفان آنها و ساير مستخدمين ارتش


ماده واحده - وزارت دارايي مكلف است به وراث قانوني افسران و
درجه داران و همرديفان آنان و ساير مستخدمين ارتش كه از اول فروردين ماه
1328 در راه انجام وظيفه تلف و يا مقتول شده و مي شوند به ميزان آخرين
حقوق و كمك و مزاياي ثابت قانوني وظيفه پرداخت نمايد.
تبصره - تشخيص اين كه مامورين مذكوره در راه انجام وظيفه و ماموريت
رسمي مقتول يا تلف شده اند بنا به پيشنهاد وزارت جنگ با هيات وزيران خواهد
بود.
چون به موجب تبصره قانون الغا كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از
اختيارات دولت مكلف است لوايحي كه ادامه اجراي آنها را ضروري مي داند ظرف
مدت پانزده روز به هر يك از مجلسين تقديم نمايد و لوايح نامبرده كه با
رعايت ماده چهار آيين نامه مشترك ظرف مدت سه ماه به تصويب كميسيونهاي
مشترك برسد تا تصويب نهايي مجلسين قابل اجرا خواهد بود بنا بر اين لايحه
قانوني مربوط به پرداخت مستمري به وراث افسران و درجه داران و همرديفان و
ساير مستخدمين ارتش كه در تاريخ 12 بهمن ماه 1333 به تصويب كميسيونهاي
مشترك مجلسين رسيده موقتا قابل اجرا مي باشد.
رييس مجلس سنا - ابراهيم حكيمي رييس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1333/11/12 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران