قانون راجع به تركه اتباع خارجه


ماده واحده - وزارت عدليه مجاز است ترتيب محافظت و اداره و تصفيه تركه
اتباع خارجه را كه در ايران يا در خارجه وفات كرده و در ايران اموالي
دارند با رعايت حقوق عمومي بين المللي و اصل معامله متقابله به موجب
نظامنامه معين نمايد.
چون به موجب قانون 30 فروردين ماه 1311 (وزير عدليه مجاز است لوايح
قانوني را كه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مي نمايد پس از تصويب كميسيون
فعلي قوانين عدليه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل
نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را
تكميل نموده ثانيا براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد) عليهذا
(قانون راجع به تركه اتباع خارجه ) مشتمل بر يك ماده كه در تاريخ بيستم
ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و يازده شمسي به تصويب كميسيون قوانين عدليه
مجلس شوراي ملي رسيده است قابل اجراست .
رييس مجلس شوراي ملي - دادگر

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1311/02/20 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران