صدور حكم خلع يد با محكوم نمودن خواهانها به پرداخت حق مساعي ايجاد اعياني غيرقانوني است - فراغ دادرس


دادنامه شماره : 93 - 29/5/1368

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
محكوم نمودن خواهانها به اينكه درقبال خلع يد بعنوان حق مساعي ( ايجاد اعياني ) ، مابه ازائي از طرف آنان به محكوم عليهم (خواندگان ) پرداخت شود، و دفاع رئيس دادگاه حقوقي 2 كه مبتني است به رعايت قاعده الزرع للزارع و نظر قضائي خود و استفاده از ملاك ماده 324 قانون آئين دادرسي مدني و مواد بعدي و عنايت به عمومات قانوني ، بدون دادخواست هم مي توان چنين حقي را منظور و مورد حكم قرارداد.
اولا" قاعده الزرع للزارع ناظر به مورد نيست .
ثانيا عمل مشابه دادگاهها رافع تكليف قانوني وي نمي باشد.
ثالثا" استفاده از ملاك مواد 324 و بعد قانون مزبور نه مرتبط باموضوع است نه محمل و مجوز صحت اقدام دادگاه ، زيرا با صراحت ماده 2 قانون آئين دادرسي مدني و ماده 285 آن و ساير عمومات قانوني در اين باره ، و همچنين بعد از صدور حكم و فراغ از دادرسي امرمختومه ، رسيدگي دادگاه وفق مقررات نبوده و تخلف است

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378

139

93 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1368/05/29 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران