لايحه قانوين در مورد عدم امكان استفاده هيأت هاي علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي از فرصتهاي مطالعاتي و بورسهاي دانشگاهي


شماره 1748 د 9/11/1358
وزارت علوم و آموزش عالي
ماده واحده اي كه در جلسه عمومي شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران بتاريخ 23/10/1358 به تصويب رسيده است به پيوست ابلاغ ميگردد.

ماده واحده- از تاريخ 20 ديماه 1358 تا اول سال تحصيلي 61-60 هيأت هاي علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي نميتوانند از فرصت مطالعاتي و بورسهاي دانشگاهي استفاده كنند. كسانيكه فعلا" مشمول مقررات استفاده از فرصت هاي مطالعاتي و بورس ها هستند با توجه به مقررات لازم الاجراي سال تحصيلي 61-60 در خصوص استفاده از اين امتياز حق تقدم خواهند داشت.
منظور از فرصت هاي مطالعاتي مرخصي هاي با استفاده از حقوقي است كه هر چهار سال يكبار بمدت يكسال به اعضاي هيأت علمي داده ميشود.
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

10190 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1358/11/27 :تاريخ ابلاغ 1358/10/23 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت علوم و تحقيقات و فناوري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران