لايحه قانوني راجع به تبديل عنوان ( اداره كل هواشناسي ) به ( سازمان هواشناسي كشور )


شماره 1620 د 6/11/1358
لايحه قانوني راجع به تبديل عنوان ( اداره كل هواشناسي ) به ( سازمان هواشناسي كشور ) كه در جلسه مورخ 26/10/1358 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است به پيوست ابلاغ ميگردد.
ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون دستگاه هواشناسي كشور كه بموجب مصوبه مورخ 27/2/58 شوراي انقلاب اسلامي ايران از وزارت دفاع ملي منتزع و بوزارت راه و ترابري منتقل گرديده است تحت عنوان ( سازمان هواشناسي كشور ) مستقلا" و بصورت يكي از سازمانهاي وابسته به وزارت راه و ترابري اداره خواهد شد. با اين ترتيب كليه مقررات و قوانين مغاير با اجراي اين امر ملغي خواهد بود.
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

10190 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1358/11/27 :تاريخ ابلاغ 1358/10/26 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت راه وترابري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران