لايحه قانوني راجع به الحاق دوتبصره به لايحه قانوني تصفيه سردفتران ودفترياران


شماره 12874 11/3/1359
وزارت دادگستري
لايحه قانوني راجع به الحاق دوتبصره به لايحه قانوني تصفيه سردفتران ودفترياران كه درجلسه مورخ 3/3/59 تبصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده بپيوست ابلاغ ميگردد.

ماده واحده ـ تبصره هاي ذيل به لايحه قانوني تصفيه سردفتران ودفترياران مصوب 8/6/58 الحاق ميگردد:
تبصره 1 ـ مهلت مندرج درماده 2 لايحه قانوني تصفيه سردفتران ودفترياران تااخرسال1359 تمديدميگردد.
تبصره 2 ـ بمنظورجلوگيري ازتعطيل دفترخانه هائيكه سردفتران بموجب حكم هيئت تصفيه بازنشسته يا منفصل ميگردد،سازمان ثبت اسنادواملاك كشورميتواندبدون رعايت ماده سه ائين نامه قانون دفاتراسنادرسمي ، شخص واجدصلاحيت رابرابر مقررات جاري بسردفتري ان دفترخانه منصوب كندودرفاصله زماني بازنشستگي ياانفصال سردفتربازنشسته يامنفصل تاانتصاب سردفترجديدكفالت اموردفترراموقتا به دفتريارواجدشرط همان دفترخانه ياسردفتريادفتريارواجدشرط ديگري محول سازد. شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

10280 :شماره انتشار :نوع قانون
1359/03/24 :تاريخ ابلاغ 1359/03/03 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت دادگستري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران