آئين نامه استملاك اتباع خارجه


ماده 1- اتباع خارجه كه در ايران ميخواهند ملكي براي محل سكونت يا صنعت يا مسكن خود استملاك نمايند باياد اظهارنامه اي مشتمل بر مشخصات زير باداره ثبت محل وقوع آن ملك بردهند تابراي تحصيل اجازه باداره كل ثبت فرستاده شود0
الف - نام ونام خانوادگي
ب - تابعيت فعلي و در صورت تغيير تابعيت اصلي
ج - سن ، تاهل و هرگاه تقاضا كننده مرد باشد تابعيت زن او قبل از ازدواج و در صورت داشتناولاد جنسيت - سن و تعداد آنها0
د- تاريخ ورود بايران - مدت اقامت - نقاط مختلفي كه درآنجاها سكونت داشته يا تعيين شغل قبلي و شغل فعلي
ه- محل اقامت دائمي
و- منظور از مالكيت كه براي سكونت - صنعت و يا محل كسب ميباشد0
ز- نوع و مشخصات و مساحت و شماره پلاك و ثبت و محل وقوع ملك
ح - تقاضا كننده در تقاضاي خود تعهد مينمايد كه هرگاه بخواهد محل اقامت دائمي خود را بخارج از ايران انتقال دهد بايد ملك مورد تقاضاي استملاك را حداكثر تا 6 ماه از تاريخ خروج ازايران بيكي از اتباع ايران يا خارجيانيكه طبق مقررات اجاره استملاك تحصيل نموده اند انتقال دهد والا اداره ثبت مربوطه با اجازه اداره كل ثبت ملك را طبق مقررات مربوطه بمزايده املاك بيع شرطي از طريق مزايده بفروش رسانيده و جه آنرا پس از وضع هزينه ها و عوارض قانوني بمالك خواهد پرداخت و هرگاه در مزايده خريداري پيدا نشد اداره كل ثبت مراتب را يكمرتبه در روزنامه رسمي كشور اعلام نموده و پس از انقضاي مدت شصت روز از تاريخ اعلام ملك بهر قيمتي كه خريدار داشته باشد بفروش رسانده وجه آنرا بشرح مذكور در فوق بمالك خواهد پرداخت 0
تبصره - ثبت ملك بنام ورثه متقضاي در دفتر املاك منوط به رعايت مقررات اين آئين نامه و سپردن تعهد مذكور در بند(ح ) ميباشد0
ط - تعيين اينكه متقاضي و يا افراد خانواده او از اولاد و عيال و پدر ومادر كه تحت تكفل وي هستند و با وي در يك محل سكونت و يا در كسب و صنعت شركت دارند ملك ديگري در ايران غيراز آنچه كه مورد تقاضا است دارا ميباشند يا نه و يا گر ملك ديگري دارند نوع ومشخصات و محل آن بايد تعيين شود0
ي - گواهي نامه اداره مربوطه دائر بر نداشتن پيشينه كيفري كه متضمن محروميت از جميع يا بعضي حقوق اجتماعي باشد0
ح - رونوشت پروانه اقام دائم كه عكس متقاضي در آن الصاق و گواهي شده باشد0
ماده دوم - در موارديكه تقاضا از طرف شركت يا ساير موسسات خارجي مجاز داده ميشود اظهارنامه بايد داراي مشخصات زير باشد0
الف - تابعيت - نوع شركت يا موسسه - تاريخ تاسيس - ميران سرمايه - نوع عملياتي كه در ايران مينمايدو منظوري كه ازاستملاك دارد0
ب - طبق قانون دولت متبوع خود شركت يا موسسه شخصيت حقوقي داشته و در ايران نيز به ثبت رسيده باشد0
ج - تعيين اينكه شركت يا موسسه غير از ملك مورد تقاضا درايران داراي ملك ديگري هست يا خير0
د- مساحت ملك مورد تقاضا- مشخصات - نوع و شماره پلاك ثبت و محل وقوع آن 0
ه - شركت يا موسسه مجاز خارجي بايد طبق مقررات بند(ح )ماده 1 تعهد بسپارد0
ماده سوم - موافقت با تقاضاي استملاك كه طبق مقررات بالا تنظيم شده باشد منوط به رعايت مراتب زير ميباشد0
الف : تقاضا مخالف با مقررات عهدي دولت ايران نباشد0
ب - تقاضا مخالف قوانين ايران و انتظامات عمومي كشورنباشد0
ج - در كشور متبوع متقاضي اتباع و شركتها وموسسات ايراني هم حق استملاك داشته و بتوانند لااقل همان مقدار ملك را عملا" تحصيل نمايند0
د- مساحت ملك مورد تقاضا متناسب با تعداد خانواده ووضعيت اجتماعي و متالي و يا نوع كسب و صنعت ومنظوري كه براي آن تقضااي استملاك شده است باشد0
ه - محل وقوع ملك مورد تقاضا در مناطق مرزي يا نقاطي كه استملاك خارجيان بر طبق مقررات محدود يا ممنوع گرديده نباشد0
و- در موارديكه استملاك براي محل كار وكسب باشد بايد طبق مقررات و قوانين ايران مباشرت به آن شغل مجاز بوده و در صورت لزوم پروانه اشتغال به آن شغل قبلا" تحصيل شده باشد0
ماده 4- اداره كل ثبت پس از رسيدگي به درخواست استملاك كه با ارسال رونوشت درخواست و ضمائم آن نظريه خود را بوزارت امور خارجه اعلام و وزارتخانه مزبور هم نسبت به رد يا قبول تقاضا اظهارنظر نموده و در صورت لزوم از مقام نخست وزيري كسب اجازه كرده و نتيجه را بعدا" باداره كل ثبت اعلام خواهد داشت 0
ماده 5- تقاضاي استملاك براي محل سفارتخانه ها با كنسولگريها يا موسسات وابسته بسفارتها بايد از مجراي سياسي بعمل آمده و موافقت با آن منوط باين خواهد بود كه در كشور متبوع متقاضي نسبت بتقاضاي مشابه دولت شاهنشاهي معامله متقابله بشود و درهر حال اخذ تصميم با هيئت وزيران بوده و در صورت قبول درخواست مراتب را وزارت امور خارجه باداره كل ثبت اعلام خواهد شد0
ماده 6- در اداره كل ثبت دفتر مخصوصي براي ثبت صورت املاكي كه با تحصيل اجازه طبق مقررات موضوعه باتباع با شركتها وموسسات مجاز خارجي منتقل شده است تهيه ميشود كه نام و نام خانوادگي متقاضي ومشخصات ملك در آن قيد شده و سپس جريان بوزارت امور خارجه اعلا ميگردد تا در دفتر مخصوصي كه در آن وزارتخانه براي اينكار تهيه خواهد شد مراتب را به ثبت برساند0
از طرف نخست وزير

:شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1328/00/00 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران