قصور در امر پزشكي...


كلاسه پرونده : 4/12/3650
شماره دادنامه : 8/12
تاريخ رسيدگي : 23/1/71
مرجع رسيدگي : شعبه 12 ديوان عالي شكور
هيات شعبه : آقايان ...

خلاصه جريان پرونده : آقاي (الف ) فرزند ... شغل پزشك به اتهام قصور در امرپزشكي ونتيجتا" فوت مرحومه خانم (ب )دربيمارستان ... از طرف دادسراي عمومي ... تحت تعقيب قرار گرفته و به موجب كيفر خواست شماره 316/1/70 با توجه به شكايت اولياي دم و تحقيقات معموله مسئولين و ملاحظه نظريه پزشكي قانوني به شرح صورتجلسه ضميمه نامه شماره 47409/3/2610/7/68 پزشكي قانوني و قرائن موجوده به استناد مواد25و 3 قانو ديات تقاضاي تعيين كيفرمتهم گرديده است.
دادگاه كيفري يك ... (شعبه 139) به موضوع رسيدگي (كرده ) و طي دادنامه شماره 4113614/9/70 چنين راي داده است :
(با توجه به محتويات پرونده و كيفرخواست صادره از دادسراي عمومي ... و تحقيقات معمومله از مطلعين كه در پرونده منعكس است و نظريه پزشكي قانوني و نحوه اظهارات و دفاعيات بلاموثر وكيل وي بزه انتسابي به متهم مذكور ثابت و محرز است. فلذا مستندا" به ماده 25 از قانون ديات اسلامي وبند ب ذيل مادتين 2و8 وبند6وتبصره ذيل ماده 3و5و6و9 از قانون ديات اسلامي با عنايت به اينكه حادثه فوت مرحومه خانم (ب ) مصادف با ماه حرام رخ داده است دادگاه آقاي (الف ) را مجموعا" به پرداخت شش هزار و ششصد و شصت وشش درهم و دو سوم درهم مسكوك سالم در حق اولياي دم مقتوله و ورثه شرعيه مرحومه (ب ) محكوم مي نمايد و مدت پرداخت ديه از تاريخ وقوع حادثه فوت مجني عليها دو سال مي باشد. )
پس از صدور ابلاغ راي محكوم عليه نسبت به راي صادره اعتراض نموده و دادگاه ضمن رد اعتراض مذكور به تاريخ 25/10/70 پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال (كرده ) كه به اين شعبه ارجاع گرديده است.
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت گزراش آقاي ... عضو مميز واوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي ... داديار ديوان عالي كشور اجمالا" مبني بر تاييد راي صادره دادنامه شماره ... فرجامخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
(بسمه تعالي. با توجه به محتويات پرونده امر و نظر به اينكه از طرف محكوم عليه ايراد و اعتراض موثري كه نقض دادنامه معترض عنه را ايجاب نمايد به عمل نيامده ، با رد اعتراض مذكور دادنامه تجديدنظر خواسته نتيجتا" ابرام مي شود. )

مرجع :
كتاب قتل شبيه عمد و خطاي محض ، جلداول ، تاليف يداله بازگير
ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ،چاپ ديبا، سال 1376

78

8 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1371/01/23 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران