ضمانت مسبب به علت عدم تخصص و آگاهي و تجربه مباشرثابت است


كلاسه پرونده : 711/3209
شماره دادنامه : 56/11
تاريخ رسيدگي : 31/1/70
تجديدنظرخواه : آقاي مهدي
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره 7327/4/69 صادره از شعبه 132 دادگاه كيفري يك ...
مرجع رسيدگي : شعبه 11 ديوان عالي كشور
هيات شعبه : آقايان ...

خلاصه جريان پرونده : دادسراي عمومي ... آقاي مهدي ... فرزند. .. را به اتهام قتل غيرعمدي ناشي از عدم رعايت نظامات دولتي مورد تعقيب قرارداده و به موجب كيفرخواست صادره جرم انتسابي را با مواد 1و3 قانون ديات تطبيق و درخواست تعيين كيفركرده است مندرجات اوراق پرونده از فوت آقاي نور تبعه افغانستان به علت برق گرفتگي در كارگاه ... حكايت دارد و طبق نظريه بازرس كار علت وقوع حادثه نصب و راه اندازي الكترو پمپ به وسيله شخصي كه هيچ گونه تخصص و و تجربه و آگاهي در خصوص برق نداشته تشخيص (داده شده ) وكارفرماي مربوطه (را) به لحاظ محول كردن امور مزبور به متوفي مقصر اعلام نموده (است.)
شعبه 133 دادگاه كيفري يك ... به موضوع رسيدگي كرده و به علت اعتراض مهم نظريه كارشناسان رسمي را در زمينه علت وقوع حادثه منجر به فوت كسب نموده ودر خاتمه رسيدگي با توجه به اينكه برادر مقتول ولي دم وي نيست و رضايتش موثر نمي باشد و مجرميت متهم محرز و اولياي دم مقيم افغانستان و غايب مي باشند، به استناد مقررات ماده 525 قانون حدود و قصاص و بر مبناي نظريه كارشناسان رسمي كه متهم را در حدود دوسوم مسئول و قمصر وقوع حادثه تشخيص داده اند وي را به پرداخت هشت هزار و هشت صدوهشتاد و سه درهم به اضافه يك سوم آن محكوم كرده و مهلت پردات را دوسال تعيين نموده (است.)
محكوم عليه نسبت به حكم صادره اعتراض و درخواست تجديدنظركرده (است.) پرونده پس از اعلام نظر قاضي صادركننده حكم جهت رسيدگي به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده است.
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش آقاي ... عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي ... داديار ديوان عالي كشور اجمالا" مبني بر ... دادنامه شماره 7327/4/69 فرجامخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهند.
(بسمه تعالي. نظر به اينكه اعتراض قابل توجه و موثري كه نقض حكم تجديدنظرخواسته را ايجاب نمايد به عمل نيامده و با توجه به محتويات پرونده از لحاظ تطبيق موضوع با مقررات قانون ورعايت ترتيبات رسيدگي ايرادي مشهودنيست ، اعتراض مردود اعلام و دادنامه شماره 7327/4/69 ابرام مي گردد. )

مرجع :
كتاب قتل شبيه عمد و خطاي محض ، جلداول ، تاليف يداله بازگير
ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ،چاپ ديبا، سال 1376

78

56 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1370/01/31 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران