ادعاي دفاع مشروع بايدمستند به دليل باشد.


كلاسه پرونده : 712/3329
شماره دادنامه : 157/12
تاريخ رسيدگي : 2/3/70
فرجامخواه : رسيدگي به اعتراض محكوم عليه و وكيل وي
مرجع رسيدگي : شعبه 12 ديوان عالي كشور
هيات شعبه : آقايان

خلاصه جريان پرونده : حسب محتويات پرونده دادسراي عمومي ... به اتهام آقايان 1 ولي الله 15سلاه 2 عسگر (فرزندمقتول ) به شركت در قتل عمدي مرحوم احمدخان رسيدگي كرده و با توجه به شكايت اولياي دم مقتول و نظريه دادگاه كيفري دو ... و موداي گواهي گواهان و ساير قرائن و امارات پرونده اتهام انتسابي به متهمان را محرز دانسته و به استناد مواد يك و دو قانون حدود و قصاص با رعايت ماده 20 قانون راجع به مجازات اسلامي درخواست تعيين كيفر براي متهمان نموده است.
پرونده جهت رسيدگي به شعبه 27محاكم عمومي كيفري يك ... ارجاع شده است. شعبه مرقوم پس از رسيدگي با احراز بلوغ متهم ولي الله مرقوم داشته است كه (متهم مذكور ريش مختصري دارد وداراي سيبيل كامل است. به نظر شكي در بلوغ ايشان نيست. دادگاه به شرح دادنامه شماره 12/1590/514/2/69 در مورد اتهام عسگر توجها" به انكار وي در تمام مراحل تحقيق و عدم اقامه بينه شرعيه ونهايتا" احلاف مشاراليه بزه انتسابي را محرز ندانسته و حكم بر برائت وي صادر كرده است. اما در مورد متهم ديگر (ولي الله ) دادگاه با توجه به اظهارات وي در بازجوييهاي مقدماتي و در دادسراي ... و در جلسه دادگاه تلويحا" اعتراف به بزه و ايراد ضرب و جرح منتهي به قتل و اظهارات دو نفر پسربچه كه صراحتا" به درگيري اولي ودر گيري بعدي بدون اينكه شخص ثالثي در نزد آنها باشد شهادت داده اند وموداي اظهارات ديگر شهود و اظهارات وكيل مدافع متهم كه حاكي از صحت انتساب بزه وارده از ناحيه ولي الله به قتل رسيده (است.)دادگاه توجها" به مطالبه قصاص از سوي اولياي دم به استناد مواد 1و2و 5 و15 قانون حدود و قصاص حكم به قصاص نفس متهم آقاي ولي الله صادر و اعلام داشته است. لازم به توضيح است كه متهم ولي الله ،فرزند ... شغل كشاورز در پاسگاه خود راهفده ساله معرفي (كرده ) و اظهار داشته است كه مشغول چرانيدن گاو بوده كه مهدي واحمد آمده اند و بدون علت به اوحمله كرده و هر كدام يك چوب به او زده اند كه او براي اينكه از خود دفاع نمايد چوبدستي را دور خود چرخانده تا شايد از مهلكه بگريزد كه در اين موقع چوب به سر احمد خورده واو فرار كرده است. از متهم در مورد علت حمله و كتك كاري سوال شده گفته است كه علت حمله اين بوده است كه آنها قصد تجاوز به وي را داشته اند. اظهارات احمد به مهدي تفهيم شده ايشان اظهارات احمد را تكذيب كرده است. در تاريخ 24/3/69 ولي الله در پاسگاه اقرار نموده است كه با چوبدستي احمد و مهدي راكتك زده است.در بازپرسي متهم از مقتول و مهدي شكايت كرده است كه او را با چوب زده اند. از متهم در مورد علت نزاع سوال شده گفته است كه دو ماه قبل در قريه نزاع شده بود و بين خانواده ها اختلاف افتاده بود كه آن روز در صحرا با احمد و مهدي درگير شده و به سر او دو چوب يكي احمد و ديگري رامهدي زده است و او نيز چوب انداخته است و چوب به احمد خورده است و احمد افتاده و او فرار كرده است و مهدي اورا دنبال نموده ولي نتوانسته بگيرد.
پزشك قانوني علت مرگ را ضربه به جمجمه و شكستگي جمجمه و له شدن و از بين رفتن ... مغز اعلام داشته است. به شرح صورتجلس مورخ 26/2/69 عبدالله تقريبا"سيزده ساله و خانعلي چهارده ساله (شهود اصلي درگيري ) گواهي نموده اند كه بر سر چرانيدن احشام بين احمدخان (مقتول ) و ولي الله متهم به قتل دعوا شده است.احمدخان در حالي كه در دستش چوب بوده محلي را علامتگذاري كرده و ولي الله به اواعتراض كرده است كه او در صدد چرانيدن احشام در همان محل مي باشد. هر دو نفر شروع به كتك كاري كرده اندو آنها از اين دونفر فاصله داشته اند و تا به محل برسند احمدخان زمين افتاده بوده است. ولي الله نيز به طرف روستا رفته است و احمدخان بدون اينكه حرفي بزند به اطراف نگاه مي كرده ، بلند شده و كمي جلو رفته است وآنها رفته اند پسرعموي او را به نام عليرضا صدا كرده اند و ايشان با تراكتور آمده و احمدخان را برده استو غير از عليرضا كسي در محل نبوده و عسگر و مهدي ... نيز در محل نبوده اند.
در بازپرسي صادق فرزند. .. (پدر مقتول ) از عسگر نام شكايت كرده است كه فرزند او را زده است و در اثر ضربه وارده فرزند وي كشته شده است. در مورد ضارب از او سولا شده گفته است كه فرزندش در حال حيات به او گفته است كه او را عسگر زده است. اظهارات پدر مقتول به عسگرتفهيم شده ، او منكر نزاع و ايراد ضرب به مقتول شده است.
در تاريخ 19/4/69آقاي بازپرس دادسراي عمومي ... درمورد اتهام آقاي عسگر ... به ايراد ضرب و جرح عمدي منجر به فوت احمدخان به لحاظ عدم كفايت ادله بر توجه اتهام به متهم مذكورقرارمنع پيگرد صادر كرده و در خصوص اتهام ولي الله فرزند ... به ايراد ضرب و جرح عمدي منجر به قتل احمدخان با توجه به عدم شكايت اولياي دم به استناد ماده 159 قانون تعزيرات بر منع تعقيب اظهار نظرنموده است كه قرار صادره در همان موقع به موافقت آقاي داديار رسيده است. پس از ابلاغ قرار به اولياي دم آقاي ... وكيل اولياي دم به قرار صادره اعتراض كرده است. پرونده در دادگاه حقوقي يك ... قائم مقام دادگاه كيفري دو مورد رسيدگي قرار گرفته است و در تاريخ 2/5/69 دادگاه مرقوم قرار معترض عنه را نقض و پرونده را جهت ادامه تعقيب به دادسراي عمومي ... عودت داده است. به شرح كيفرخواست شماره 6204/8/69 دادسراي عمومي ... براي ولي الله و عسگر به اتهام شركت در قتل همانطوري كه منعكس شده درخواست تعيين كيفر نموده است.در دادگاه متهم عسگر ... منكر مداخله در ضرب و جرح و حضور در عمل شده است. ولي الله ... ايراد ضرب و جرح را پذيرفته است.وكيل وي به عدم شكايت اوليه اولياي دم از وي و سن متهم مذكور اشاره كرده و مدعي شده است (موكل وي ) در مقام دفاع از خود. .. مبادرت به قتل احمدخان نموده است كه اين دفاع طبق فتواي علماي فقه اماميه ومواد 33 قانون مجازات اسلامي و مواد92و94و96قانون تعزيرات دفاع مشروع مي باشد. پرونده مطلب مهم قابل درج ديگري ندارد. پس از ابلاغ راي محكوم عليه وكيل وي به راي صادره اعتراض كرده است كه مشروح لوايح اعتراض در هنگام شور قرائت خواهدشد. در تاريخ 25/1/69 دادگاه به اعتراض وكيل محكوم عليه و محكوم عليه رسيدگي كرده و آن را وارد ندانسته و با بقاء در حكم پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال داشته است كه رسيدگي آن به اين شعبه ارجاع شده است.
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش آقاي ... عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي ... داديار ديوان عالي كشور اجمالا" مبني بر راي شايسته دادنامه شماره ... فرجامخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهند.
(بسمه تعالي. با عنايت به مندرجات اوراق پرونده محكوم عليه آقاي ولي الله و وكيل وي اعتراض موثري كه نقض دادنامه تجديدنظرخواسته را ايجاب نمايد به عمل نياورده اند. دادنامه تجديدنظرخواسته توجها" به دلايل موجود وفق موازين قانوني صادر شده بناعلي هذادادنامه مرقوم بلااشكال تشخيص (داده شده ) و ابرام مي گردد. )

مرجع :
قانون مجازات اسلامي درآيينه آرا ديوان عالي كشور(قتل عمد)جلد2
تاليف يداله بازگير ،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376
51

157 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1370/03/02 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران