دفاع متهم براي خلاصي برادرش از مرگ حتمي دفاع مشروع تلقي مي شود


كلاسه پرونده : 3103820
شماره دادنامه : 710/20
تاريخ رسيدگي : 1/7/69
مستدعي تجديدنظر: آقاي ... وكيل دادگستري به وكالت از1(الف ) 2 (ب )
مستدعي عليه تجديدنظر: دادسراي عمومي ...
مورداستدعاي تجديدنظر: دادنامه شماره 8594/5/69صادره از شعبه 13 دادگاه كيفري يك ...
مرجع رسيدگي : شعبه 20 ديوان عالي كشور
هيات شعبه : آقايان ...

خلاصه جريان پرونده : در خانه مادر (الف ) (متهم به قتل پرونده ) آرايشگاه زنانه اي داير بوده و آقاي (ج ) بي جهت حين مراوده زنان در اين آرايشگاه در قرب منزل در يك دكان كفاشي اين مراوده را نظاره مي كرده است. صاحب آرايشگاه اين نظاره خلاف شرع را غير انساني دانسته و به آقاي (ج ) تذكر مي دهد، اما اوبه اين تذكرات توجه نمي كند. بالاخره بانوي صاحب آرايشگاه مسئله را باپسر بزرگش آقاي (د) در ميان مي گذارد. آقاي (د) با تذكرات سابق مادرش تذكري قويتر و هشياركننده به او مي دهد كه ديگر مزاحم نشود. با اين تذكرات آقاي (ج ) عده اي را با خود همراه مي كند،ازجمله آقاي (ه) (مقتول )، (و)،(ض )،(ح )، آنها را (به ) محل مي برد و اظهار قدرت مي كند. بگومگو شروع مي شود و درگيري جديتر مي شود. بر مبناي گفته هاي شهود عيني و اظهارات... آقاي (ه)، آقاي (د) را مورد حمله قرار مي دهد و او را به زمين مي زند. با آلات وادواتي طرف مقابل را مورد ضرب قرار مي دهد.
آقاي (الف ) مي گويد: (ديدم برادرم آقاي (د) نقش زمين شده و آقاي (ه) روي سينه او قرار گرفته و با حربه اي كه در دست داشت و محتملا" كارد بوده دو ضربه محكم به پيكر برادرم زد. ديدم اگر ضربه سوم را وارد كند. برادرم به قتل مي رسد ( بنابراين ) از پشت و از نايحه گردن او را مورد هدف قرار دادم و مجال واردكردن ضربه سوم را به او ندادم. برادرم نامزد داشت مسائل عاطي برايم مجسم شد و باضربه وارده آقاي (ه) از روي برادرم برخاست و به زمين افتاد. )
نظر پزشك درباره علت فوقت كسب شده است. بنابه نظر پزشك ورود ضربه با جسم بردنده به ناحيه گردن و خونريزي از رگ گردن موجب مرگ (شده ) است. متهم در اوراق پرونده در حضور عده اي اقرار به قتل نموده ... و در تحقيقات بازپرسي تاييد نموده واعتراف به قتل نموده (است.) تحقيقات و اقدامات ديگري معمول (شده )وآقاي بازپرس شعبه 4 دادسراي عمومي ... قرار نهائي صادر نموده و پرونده باكيفر خواست شماره 132 ... /7/68 به دادگاه كيفري يك ارسال شده (است.) آقاي (د)، آقاي (ج ) و آقاي (ب ) هم متهم به اخلال در نظم عمومي (شده اند)
با وصول پرونده و تعيين وقت دادرسي و احضار متهمان و وكيل مدافع متهم به قتل و دعوت مادر مقتول (ولي دم منحصراو) واستماع شكايت او و تقاضايش به قصاص و استماع مدافعات متهم به قتل به انكار از بزه و وكيل مدافع به مشروعيت دفاع موكلش و استماع مدافعات ساير متهمين و كسب نظر مشاور و رد دفاع مشروع به اينكه با ايجاد داد و فرياد و استمداد ان ناظران صحنه درگيري دفع مي گرديد و ميسر بود ومي توانسته آقاي (ه) را از پشت بگيرد و مانع ايراد ضرب برادرش شود و نيازي به استعمال واستفاده از آلت قتاله نبوده و فعل متهم را عدواني و مجرمانه شناخته و اعمال متهم را دفاعي ندانسته كه مسقط قصاص باشد قتل را توجيه كند وبا انطبقا مورد با بندهاي الف و ب و ماده 2 قانون حدود و قصاص به قصاص نفس متهم راي داده و آقاي (ج ) ... و آقاي (ب ) ... كه بدون دليل در نزاع به هواداري از ... شركت داشته اند در اجراي بند 2 ماده 21 قانون راجع به مجازات اسلامي ناظر به ماده 175قانون مجازات عمومي غير منقوض و ماده 1 قانون حمل چاقو و انواع ديگر سلاح سرد آقاي (ج ) به تحمل سه سال حبس و آقاي (و) ... به تحمل يك سال حبس و آقاي (و) ... به تحمل يك سال حبس محكوم مي شوند.
وكيل متهم به قصاص با ايراد به راي موضوع رادفاع مشروع دانسته وبااعتراض به راي مستدعي تجديدنظر در راي شده (است.)آقاي (و) ... هم با ايراد و اعتراض به راي تجديدنظرخواهي نموده (است.) صادر كننده راي با رد ايراد و اعتراض به حكم و راي خود باقي مانده پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شده است
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش آقاي ... عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي ... داديار ديوان عالي كشور اجمالا" مبني بر اتخاذ تصميم مقتضي مشاوره نموده چنين راي مي دهند:
(بسمه تعالي. مرحوم. .. آقاي (ه) مسلح به سلاح سرد(چاقو) بوده ، برادر متهم زير دست و پاي اودوضربه چاقو خورده و خطر مرگ و قطع حياتش به نظر متهم حتمي و مجروح شدن آن مرحوم وسيله متهم با چاقو براي نجات برادرش متناسب (بوده ) فلذا ايراد به راي قصاص درباره آقاي (الف ) ... به اينكه اقدام او به مجروح نمودن ... آقاي (ه) كه منجر به فوتش شده دفاع مشروع و براي خلاصي برادرش از مرگ بوده وارد است و هكذا ايراد آقاي (ب ) ... به محكوميت خود نيز وارد است ، زيرا استناد به ماده 175 قانون مجازات عمومي كه نسخ گردديده صحيح نيست به علاوه بزه موضوع محكوميت منطبق با ماده يك قانون حمل چاقو و انواع ديگر سلاع سرد نمي باشد. بنابراين با پذيرش اعتراضات فوق راي محكوميت آقاي (الف ) ... و آقاي (ب ) ... نقض و رسيدگي دراين مورد به شعبه ديگر دادگاه كيفري يك ... ارجاع مي شود. )

مرجع :
قانون مجازات اسلامي درآيينه آرا ديوان عالي كشور(قتل عمد)جلد2
تاليف يداله بازگير ،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376
51

710 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1369/07/01 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران