دادستان كل كشور با توجه به شناخته نشدن اولياء تقاضاي ديه نموده است


كلاسه پرونده : 811/2952
شماره دادنامه : 413/11
تاريخ رسيدگي : 19/6/69
تجديدنظرخواه : ... (محكوم عليه )
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره 17215/8/68 صادره از شعبه 146 دادگاه كيفري يك ...
مرجع رسيدگي : شعبه 11 ديوان عالي كشور
هيات شعبه : آقايان ...

خلاصه جريان پرونده : تجديدنظرخواه بشرح دادنامه فوق الاشعار براي ارتكاب قتل غيرعمدي در اثر بي احتياطي در رانندگي وتجاوزاز سرعت مقرر به استناد ماده 152 ناظر به ماده 149 قانون تعزيرات به تحمل يك سال و يك روز حبس تعزيري كه به تجويز ماده 40 قانون مجازات اسلامي به مدت دو سلا كيفر تعزيري مذكور تعليق گرديده و در مورد پرداخت ديه ، چون دادستان محترم كل كشور مطالبه ديه نموده اند، طبق شق 6 ماده 3 و بند ب ماده 8 قانون ديات به پرداخت يك فقره ديه قتل مرد مسلمان با كسر مبالغي كه در صندوق دولت واريزنموده محكوم گرديده بوده كه به اين حكم اعتارض و رسيدگي تجديدنظر را تقاضا نموده كه آقاي قاضي صادركننده بقاء و تاييد راي قبلي را اعلام و پرونده را به پيوست لايحه اعتراضيه متهم به ديوان عالي كشور ارسال (كرده ) كه به اين شعبه ارجاع گرديه است.
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش آقاي ... عضنو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي ... داديار ديوان عالي كشور اجمالا" مبني بر نقض دادنامه شماره 21 17/8/68 تجديدنظرخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهند:
(بسمه تعالي. با توجه به بند يك تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران و ماده 6 قانون راجع به مجازات تعزيري حبس نقض و رسيدگي مجدد به همان شعبه صادركننده راي ارجاع مي شود. )

مرجع :
قانون مجازات اسلامي درآيينه آرا ديوان عالي كشور(قتل عمد)جلد2 تاليف يداله بازگير ،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376
50

413 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1369/06/19 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران