شمول ماده 4 قانون متمم قانون ثبت اسناد واملاك نسبت به زمين محصور و گاراژ


نظريه شماره : 747/97 / 2/59

سئوال آياتقاضاي رسيدگي به زمين محصور و يا گاراژ مشمول ماده 4 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك ميباشد يا نه ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي در مورد سئوال بدين شرح است :
از جمله شرائط اعمال ماده 4 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك مصوب تيرماه 54 ايجاد ساختمان در اراضي مربوطه است و منظور از ساخمان نيز همان معناي عرفي و لغوي آنست و تشخيص اينكه در زمين مورد اختلاف اين شرط يعني ايجاد ساختمان به مفهوم عرفي و لغوي ساختمان تحقق يافته است ياخيرتشخيص موضوعي بوده و با مرجع صالح رسيدگي كننده است 0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم : غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر: روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

93

747 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1359/02/09 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران