هزينه واخواست جزء هزينه دادرسي نيست و دولت از پرداخت آن معاف نيست


نظريه شماره : 4342/7 8/10/60

سئوال با توجه به بند 2 ماده 54 قانون تصفيه امور ورشكستگي مصوب تيرماه 1318و تبصره 28 قانون بودجه سال 1358 چنانچه دارنده سفته يكي از وزارتخانه ها باشد آيا بايد هنگام واخواست آن هزينه واخواست را تماما" يا نصفا" بپردازد يا نه ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي چنين است :
هزينه دادرسي در ماده 681 قانون آئين دادرسي مدني مشخص گرديده و منظورازهزينه برگهاكه درآن ماده عنوان شده هزينه ايست كه در ماد682 قانون مذكور مشخص گرديده است 0 هزينه واخواست مسلما" از هزينه هاي مندرج در ماده 682 مذكور نميباشددرنتيجه از جمله هزينه برگهاي مذكور در ماده 681 اشاره شده دربالانيز نخواهد بود0 اما در مورد شمول ياعدم شمول تبصره 28قانون بودجه سال 1358 قطع نظراز اينكه با توجه به تعريفي كه ازدرآمداختصاصي در قانون محاسبات عمومي شده است نسبت به هزينه واخواست عنوان درآمد اختصاصي صادق نيست اساسا" معاف بودن دولت از پرداخت هزينه مذكور محتاج بنص قانوني است وچون چنين نصي وجودندارد دولت و وزارتخانه هانيزطبق عمومات قانوني مكلف بپرداخت هزينه واخواست ميباشند0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم : غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر: روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

93

4342 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1360/10/08 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران